مقررات بازارهای مونتا« وزارت صنایع ومعادن »
دستورالعمل

دستورالعمل صدورپروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور

نکته : اصل فایل های دستورالعمل صدورپروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور و فرم های پیوست مربوط به آن بافرمت نرم افزار وورد با قابلیت پر کردن در نرم افزار Word در انتهای همین صفحه فقط برای اعضاء سایت قابل دانلود می باشد.

برای دانلود اصل فرم های پیوست به انتهای همین صفحه مراجعه نمائید


« وزارت صنایع ومعادن »
دستورالعمل

عنوان : صدورپروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور شماره : 2/4016
واحد مسئول : معاونت امور توليد
پيوست : 14 برگ (در نسخه قابل دانلود)
حوزه كاربرد : سازمان صنايع و معادن استانها

تصويب كننده : وزير صنايع و معادن – عليرضا طهماسبي
تاريخ تصويب : 27/8/85

به منظور ارتقاء سطح كيفي آسانسورهايي كه در كشور عرضه و به فروش مي رسد، ضوابط و معيارهاي جديدي براي شركتهاي طراحي و مونتاژ آسانسور، جهت طراحي ، تامين قطعات و مجموعه هاي استاندارد و نصب و راه اندازي و خدمات پس از فروش ( سرويس و نگهداري ) به مورداجراء گذارده مي شود.

تعريف:

طراحي و مونتاژ آسانسور عبارت است از : طراحي، انجام محاسبات ، تامين قطعات و مجموعه هاي استاندارد ، نصب و راه اندازي آسانسور در محل ( مونتاژ) و خدمات بعد از فروش ( سرويس و نگهداري) .

ماده 1- حوزه هاي كاري و مسئوليتهاي واحدهاي طراحي و مونتاژ آسانسور:

زمينه هاي فعاليت واحدهاي طراحي ومونتاژ آسانسور ( فروشندگان آسانسور) بشرح زير مي باشد:

 1. فعاليت در زمينه فروش آسانسور از طريق طراحي، تامين قطعات و مجموعه هاي آسانسور، نصب ، راه اندازي و خدمات پس از فروش ( سرويس و نگهداري) با تهيه و ارائه نقشه هاي اجرايي.پس از تصويب اين دستورالعمل فروش آسانسور فقط توسط شركتهاي داراي پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور مجاز مي باشد .
 2. عرضه آسانسور با رعايت مقررات، مشخصات و استانداردهاي مربوطه كه توسط مراجع ذيصلاح (سازمان صنايع و معادن استان يا موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان) اعلام مي گردد.
 3. انجام بازديد هاي دوره اي از آسانسورهاي فروخته شده و ضمانت و سرويس و نگهداري آنها به مدت حداقل يكسال شمسي ( بديهي است مسئوليت هاي فني و ايمني مرتبط با آسانسورهاي عرضه شده متوجه دارندگان پروانه طراحي و مونتاژ آسانسورمي باشد.)
 4. مديريت اجرايي تامين قطعات و مجموعه هاي مختلف براي آسانسور با رعايت استانداردهاي مربوطه.
 5. بهينه سازي و به روز نگهداشتن فن آوريهاي موجود در صنعت آسانسور.
 6. شناسايي و معرفي فرآيندها و فن آوريهاي جديد، انطباق و انتقال آنها متناسب با نيازمنديهاي كشور.
 7. ارائه اطلاعات فني در زمينه استفاده از آسانسور در ساختمانهاي مختلف از نظر ميزان نيروهاي وارده ناشي از عملكرد آسانسور به سازه، محاسبات ترافيكي ( تعداد ، سرعت ، ظرفيت و سيستم كنترل) و برق مصرفي .
 8. كليه آسانسورهاي عرضه شده توسط شركت بايد داراي بيمه حوادث مسافر و براي كاركنان و پرسنل خود بيمه مسئوليت مدني داشته باشد.


ماده2- شرايط و ضوابط صدور پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور:

 1. دارابودن شخصيت حقوقي ثبت شده در زمينه طراحي، تامين قطعات و مجموعه هاي استاندارد، نصب و راه اندازي و خدمات پس از فروش در زمينه صنعت آسانسور
 2. دارابودن دفتر كار براي شركت و امكانات دفتري و ارتباطي
 3. دارا بودن حداقل يك نفر مسئول فني تمام وقت طبق شرايط مندرج در جدول پيوست شماره يك.
 4. دارا بودن حداقل دو نفر تكنسين فني تمام وقت با حداقل 3 سال سابقه كارمرتبط در صنعت آسانسور
 5. دارا بودن تجهيزات و لوازم نصب ، راه اندازي ، سرويس و نگهداري ( مكانيكي، برقي ، اندازه گيري و تست)
 6. كسب حداقل 65 امتياز از جدول پيوست شماره يك .

الف) متقاضيان پروانه مقررات بازارهای مونتا واحد طراحي و مونتاژ آسانسور مي بايد مدارك زير را تكميل و جهت بررسي به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه ارائه نمايند :

 1. پرسشنامه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور( پيوست شماره2)
 2. 2- تعهد نامه كتبي، مبني بر قبول و رعايت استانداردهاي ملي و كليه مقررات ايمني و استانداردهايي كه از سوي وزارت صنايع و معادن و يا موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ابلاغ مي گردد(پيوست شماره 3)
 3. ارائه يك نسخه از مدارك ثبت شركت شامل آگهي تاسيس و روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات .
 4. معرفي مكان شركت و امكانات موجود.
 5. ارائه تصوير مدارك و سوابق پرسنل فني تمام وقت شركت (مسئول فني و تكنسين ها)
 6. ارائه يك نسخه از تصوير بيمه حوادث مسافر و بيمه مسئوليت مدني براي كاركنان و پرسنل شركت.

ب) كارشناس مربوطه نسبت به كنترل مدارك ارسال شده از سوي متقاضيان و انطباق آن با شرايط و ضوابط اين دستورالعمل اقدام نموده و پس از تاييد نسبت به امتياز دهي حسب جدول امتيازات امكانات و نيروي انساني ( پيوست شماره 1) اقدام و در صورت اخذ حداقل 65 امتياز نسبت به صدور پروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور طبق نمونه پيوست شماره 4 اقدام مي نمايد.

ماده4- مدت اعتبار، تمديد و يا ابطال پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور :

الف) مدت اعتبار پروانه هاي طراحي و مونتاژ آسانسور از تاريخ صدور سه سال بوده و بعد از هر دوره سه ساله در صورت دارا بودن شرايط مندرج در ماده 2 اين دستورالعمل و كسب حداقل 65 امتياز و شرايط زير تمديد مي گردند:

 1. اجراي حداقل 6 دستگاه يا 30 طبقه آسانسور كه تاييديه شركتهاي بازرسي كننده داراي صلاحيت را دريافت نموده باشند.
 2. رعايت تعهدات كتبي ارائه شده به وزارت صنايع و معادن و نداشتن حكم محروميت از ادامه فعاليت و يا ابطال پروانه شركت .


ب) در صورت فراهم نشدن شرايط تمديد پروانه ظرف مدت 3 سال اوليه به مدت يكسال پروانه مذكور تعليق و در صورت عدم احراز شرايط بند الف اين ماده در پايان دوره يكساله پروانه مربوطه ابطال مي گردد.

ج) سازمان صنايع و معادن مي تواند در صورت سهل انگاري و عدم رعايت مقررات و استانداردهاي مصوب توسط دارنده پروانه، نسبت به ابطال پروانه مربوطه اقدام نمايد.

ماده 5 – ارائه آمار و اطلاعات:

الف)دارندگان پروانه هاي طراحي و مونتاژ آسانسور بايد آمار فروش آسانسورهاي خود را با ذكر مشخصات مربوطه طبق فرم پيوست شماره 5 تكميل و هر شش ماه يكبار به معاونت امور توليد سازمان صنايع و معادن استان مربوطه ارسال نمايند.

ب) سازمان صنايع و معادن استانها موظف به ارسال يك نسخه از پروانه هاي صادره به معاونت امور توليد و دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشند.

ماده 6 – هزينه صدور پروانه :

هزينه صدور پروانه واحد طراحي و مونتاژ مقررات بازارهای مونتا آسانسور به مبلغ 100000 (یکصد هزار) ریال و هزینه تمدید آن به مبلغ 50000 (پنجاه هزار) ریال توسط متقاضي به حساب شماره 310 خزانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي گردد.

ماده 7 :

با توجه به اينكه براي عرضه و فروش آسانسور به صورت كامل از اين پس ضوابط اين دستورالعمل ملاك اقدام مي باشد، لذا سازمان صنايع و معادن استانها موظف به رعايت كامل مفاد مندرج در اين دستورالعمل مي باشند. ضمناً واحدهاي توليد كننده اجزاء و قطعات آسانسور كه داراي كارگاه توليدي مي باشند پروانه صادره شده آنان براي توليد قطعات و مجموعه هاي مشخص ذكر شده در مجوز آنان كماكان معتبر مي باشد.

ماده 8 : مقررات بازارهای مونتا


انجام بازرسي آسانسورها صرفاً توسط شركتهاي بازرسي كننده تاييد صلاحيت شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صورت مي پذيرد و اين شركتها ملزم مي باشند در بازرسي اوليه و دوره اي آسانسورها، پلاك بازرسي با قيد زمان درآسانسورها نصب و گواهي بازرسي اوليه و دوره اي براي آنها صادر نمايند . شركتهاي مذكور موظفند گواهي ايمني آسانسور مقررات بازارهای مونتا را صرفا براي آسانسورهايي كه توسط شركتهاي دارنده پروانه طراحي و مونتاژ نصب و راه اندازي شده اند صادر نمايد .

معاونت امور توليد مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

ماده 10 :

اين دستورالعمل در 11 ماده تنظيم و جايگزين دستورالعمل شماره 1/4016 مورخ 28/8/1380 گرديده و ازتاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.

عليرضا طهماسبي - وزير صنايع و معادن

(پيوست شماره1) جدول امتياز كاركنان تمام وقت و امكانات

توضيح: سازمانهاي صنايع و معادن در صورت ضرورت ميتوانند در خصوص صلاحيت فني مسئول فني و تكنسينهاي شركتهاي متقاضي از تشكلهاي صنعت آسانسور استعلام نمايند .

CREED - Silver Mountain Water

ترنج نارنگی ماندارین

سیلور مانتین واتر محصولی از کرید است که به دلیل علاقه اولیویر کرید صاحب این شرکت به ورزش اسکی طراحی شده است. در توصیف سیلور مانتین واتر گفته شده: «این محصول می‌خواهد درخشش جریان آب در کوه‌های بلند و پر از برف آلپ در اروپا را برای شما به ارمغان بیاورد.»

شیشه سفید رنگ این ادکلن با دری نقره‌ای تزیین شده است و شاید نمادی است از تلألؤ جریان آب در بین برف‌های کوه‌های آلپ.

گروه عطرافشان تجربه رایحه سیلور مانتین واتر محصول سال 1995 برند کرید را به شما عزیزان توصیه می‌نماید.

نوع عطر ادو پرفیوم
برند کرید
عطار اولیویه کرید سیکس جنریشن
طبع خنک
سال عرضه 1995
گروه بویایی رایحه های معطر
کشور مبدأ فرانسه
مناسب برای آقایان و بانوان
اسانس اولیه ترنج ، نارنگی ماندارین
اسانس میانی انگور فرنگی سیاه، چای
اسانس پایه مشک ، چوب صندل سفید ، برگ درخت نارنج، صمغ گالبانیوم

Silver Mountain Water-کرید سیلور مانتین واتر

Mefisto-زرجوف مفیستو

Hamptons-باند شماره 9 همپتون

Club De Nuit Sillage-آرماف کلاب د نویت سیاژ (سیلاج)

Derby Club House-آرماف دربی کلاب هوس

Wind Flowers-کرید وایند فلاورز

Viking Cologne-کرید وایکنیگ کلن - کلون

Aventus Cologne-کرید اونتوس کلون (کرید اونتوس کلن) مردانه

Royal Princess Oud-کرید رویال پرینسس (پرنسس) عود (اود)

Viking-کرید ویکینگ (وایکینگ)

Spring Flower-کرید اسپرینگ فلور

عطرهای آنباکس و استوک و هاردباکس، تقلبی هستند!

بسیاری از پیج‌های اینستاگرامی یا تلگرامی، سایت‌ها و مارکت‌ پلیس‌های کوچک و بزرگ، عطر یا تستر انواع عطر و ادکلن را با عنوان آنباکس یا استوک با قیمتی کمتر از قیمت اصلی به فروش می‌رسانند

کرید فروخته شده است

خانه عطر کرید، پس از قرن‌ها مدیریت خانوادگی، به سرمایه‌گذاری خصوصی بلک راک لانگ ترم و تاجر اسپانیایی و رئیس هیئت مدیره دیاگو، خاویر فران، فروخته شد

راز عطر اونتوس از برند کرید چیست؟

با «کرید اونتوس مردانه» پرطرفدارترین عطر برند کرید، روایح چایچر میوه ای سیب و آناناس و طراحی زیبای مردانه اش آشنا شوید و مختصری راجع به تاریخچه کرید بخوانید

عطر کلاب دِ نویت اینتنس مردانه آرماف : علت هایپ شدن آن چیست؟

با عطر کلاب دِ نویت اینتنس مردانه آرماف که یکی از نزدیک ترین رایحه ها را به کرید اونتوس دارد و رایحه چوبی ادویه ای و طراحی مردانه خاصش آشنا شوید

چطور و چه زمانی اونتوس کلن را با سبک شخصی خود کامل کنیم!؟

او دو پرفیوم جسور با حال و هوای شهری که در 1 ژوئن 2019 راهی بازار شد، با عطری مقررات بازارهای مونتا دلپذیر و رایحه جنگلی نشانگر تمایل به رایحه‌های کلاسیک مردانه‌ی اونتوس است

عید خود را چگونه گذارنده اید؟ با تست این کوچولوها

* نظرات اصلی که بدون خط آبی هستند نظرات مرتبط با محصول می باشند. نظرات پاسخ که با خط آبی هستند ممکن است از بحث در مورد این ادکلن فراتر رفته باشند.

با درود حضور دوستان عزیز و دست اندرکاران سایت معطر عطر افشان-
کرید سیلور مونتین
Creed Silver Mountain Water
یا آب کوه نقره ایی-(اشاره به کوه های آلپ سوئیس)-
این عطر با الهام از ارتفاعات بالای کوه های برفی آلپ سوئیس و علاقه الیور کرید به اسکی در سال 1995 وارد بازار شد و خانه عطر سلطنتی کرید علاقمندانش را بار دیگر با طراوت کوه های مرتفع و درختان بادخیز شگفت زده کرد و یکی از تحسین برانگیزترین عطرهای کرید در تمام دوران یعنی سیلور مونتین واتر را به نمایش گذاشت.
در سال 1995 سیلور مونتین واتر یکی از
انتزاعی ترین عطرهای این خانه بود که با همکاری دو استاد پرفیومر برند یعنی الیور کرید و پیِر بوردون طراحی شد و حتی اکنون پس از بیست وهفت سال همچنان در جایگاه بهترینهای خانه ی عطر کرید قرار گرفته است.
عطرهای کرید به داشتن مواد طبیعی و تازه و با کیفیت زبان زد عطر دوستان و عاشقان روایح هستند و بیشتر اوقات وقتی عطرهای کرید را استشمام میکنید بصورت ناخودآگاه یک نت فوق‌العاده را از آن دریافت میکنید( همچون نت آناناسی که در اونتوس حس میشود)
اما در مورد این عطر با چنین نت خاصی روبه رو نمیشویم!!
البته این مورد چیزی از ارزش این عطر نمی کاهد و هنوز پس از گذشتن زمانی طولانی و تغییراتی کم و بیش که در آن ایجاد شده با استشمام آن در بلندترین ارتفاعات آلپ سوئیس قرار میگیرید!!
موردی که باید در مورد عطرهای خانه ی کرید در نظر داشت اینست که در طی سالهای تولید در عطرها تغییراتی جزعی را اعمال میکند پس در بررسی های مختلف با توجه به توان بویایی مختلف افراد میتواند اختلافی جزعی وجود داشته باشد!
کرید سیلور مونتین با شروعی انفجاری از چای سبز از شما پذیرایی میکند اما در ترکیب، نتهای مرکباتی همچون ماندارین و نرولی با لطافت و ظرافتی بسیار جذاب بخوبی محسوس هستند، عطری که به جرات می توان گفت: عناصر آن به زیبایی با هم ترکیب شده اند. در میانه ی عطر رایحه ای متالیک و فلزی دریافت میشود که البته کمی دقت و حساسیت بیشتر را می‌طلبد،
که میتواند حاصل ترکیب چای سبز و توت سیاه باشد که البته این رایحه ی متالیک در فضای عطر نه تنها آزار دهنده نیست بلکه حس لمس فلزی،رایحه را دلپذیرتر و منحصر به فردتر کرده است.
پس از زمانی حدود ده دقیقه، توت سیاه و مشک وارد میشوند و رایحه سبزتر، شفاف تر و خنک تر میشود چای سبز تا میانه عطر را همراهی میکند ولی پس از آن کم کم شروع به محو شدن میکند در قسمت پایانی میتوان چوب صندل با جلوه ای مشک دار را بخوبی دریافت کرد و در کل در تمام طول عمر عطر رایحه ای گیاهی، سبز و تازه و تمیز، با لمس ملایم چوب از پایه حفظ میشود-
در واقع عطریست جذاب، برای طرفداران روایح تازه و سبز و علاقمندان به حضور چای سبز در رایحه ی عطر-
با توجه به اینکه عطر تک جنسیتی و مردانه معرفی شده ولی بخوبی میتوان آنرا یونیسکس بحساب آورد البته با تمایل بیشتر بسمت مردانه اگر بخواهیم با درصد این مورد را عنوان کنیم عطر را می‌توان 60 درصد مردانه و 40 درصد زنانه در نظر گرفت و براحتی برای بانوان نیز قابل استفاده است.
در جمع کرید سیلور مونتین را میتوان شاهکار دیگری از خانه ی عطر کرید بحساب آورد.
ماندگاری عطر چیزی حدود 7 الی 8 ساعت و پخش خوب رایحه چیزی حدود 2 الی 3 ساعت که نسبت به شرایط آب و هوایی و پوستی میتواند متغیر باشد، در مجموع عطریست با ماندگاری خوب و پخش متوسط رو به بالا و کنترل شده است.
عطریست مناسب فصول گرم که با توجه به شرایط آب و هوایی کشور ما از نیمه ی دوم بهار تا نیمه ی اول پاییز را پوشش میدهد و بیشتر میتواند عطری روزانه در نظر گرفته شود
در هوای گرم 5 الی 6 اسپری از عطر پوشش خوبی را ایجاد میکند
و از باب استایل میتواند مکمل خوبی برای استایل کژوال و تابستانی باشد.

بعنوان جانشین در فضایی مشابه البته نه تشابه نظیر به نظیر می‌توان به گزینه ی مقرون به صرفه ی

Club de Nuit Sillage Armaf

اشاره کرد.
پوزش از طولانی شدن مطلب و سپاس از توجه و همراهی عزیزان
عرض تقدیر از سایت معتبر و جامع عطر افشان
روزگار بکام
معطر و مانا باشید 🥀🥀

ترمینال قطع شونده آزمون مدل RSTN6 رعد

ترمینال برق قطع شونده آزمون مدل RSTN6 رعد یک نوع ترمینال برق است که کاربرد اصلی آن در سیستم های کنترل از راه دور و اندازه گیری مدارات می باشد. در واقع ترمینال برق نقش ارتباط بین تجهیزات را بر عهده دارد و نوع جریانی آن برای کنترل سیتم های الکتریکی از راه دور مناسب می باشد. این نوع ترمینال جریانی است و ترکیبی برای نصب ریل های TH-35 با G32 مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که گفته شد این ترمینال در سیستم های کنترل از راه دور برای اندازه گیری و کنترل مورد استفاده قرار می گیرد. لوازم جانبی همراه با ترمینال عرضع شده است تا نصب و مونتا/ز آن به آسانی انجام شود.

مشخصات ترمینال قطع شونده آزمون مدل RSTN6 رعد

این ترمینال برق دارای استاندارد IEC 60947-7-1 می باشد و جنس بدنه ان از مواد پلی آمید 6.6 است که در برابر حرارت، رطوبت، ضربه و حتی آتش مقاوم می باشد. پلی آمید ضد اشتعال است و در صورت وقوع اتش سوزی نمی سوزد. رنگ ترمینال نیز طوسی است . ولتاژ ترمینال 400 ولت و مقدار تحمل جریان 41 امپر است. سطح مقطع این ترمینال جریانی 6 میلی متر مربع نیز می باشد. برای انتخاب و خرید ترمینال مناسب باید از همه این موارد اطلاعات لازم را داشت. علاوه بر این موارد به قابلیت نصب روی ریل، ابعاد و اندازه ترمینال و شکل ظاهری نیز باید توجه داشت. اندازه طول بدنه ترمینال قطع شونده آزمون (جریانی) مدل RSTN6 رعد 107 میلی متر و عرض آن 8 میلی متر می باشد. ارتفاع ترمینال روی ریل G32 ، 65 میلی متر و رو ریل های TH 35-7. 61.5 میلی متر و TH 35-15 ، 69 میلی متر می باشد. لوازم جانبی لازم همراه با محصول ارائه شده است تا به آسانی بتوانید آن را مونتاژ و نصب نمایید. ترمینال قطع شونده آزمون مدل RSTN6 رعد نیز مانند سایر ترمینال های برق رعد قابلیت جامپر شدن را دارند و می توانید یک سیگنال را در آن ها تبدیل به چندین سیگنال نمایید. در انتخاب و خرید ترمینال باید به میزان آمپر، سایز، شکل ظاهری و قابلیت نصب آن روی ریل توجه داشت.

اگر شما نیز قصد خرید ترمینال قطع شونده آزمون (جریانی) مدل RSTN6 رعد را دارید و یا می خواهید از قیمت ترمینال قطع شونده آزمون مدل RSTN6 رعد اطلاع کسب نمایید می توانید با مراجعه به سایت فروشگاه اینترنتی لایت هوم راهنمایی لازم را کسب نمایید. همچنین می توانید با همکاران ما در بخش فروش نیز تماس حاصل نمایید.

ترمینال قطع شونده آزمون مدل RSTN6 رعد

ترمینال برق قطع شونده آزمون مدل RSTN6 رعد یک نوع ترمینال برق است که کاربرد اصلی آن در سیستم های کنترل از راه دور و اندازه گیری مدارات می باشد. در واقع ترمینال برق نقش ارتباط بین تجهیزات را بر عهده دارد و نوع جریانی آن برای کنترل سیتم های الکتریکی از راه دور مناسب می باشد. این نوع ترمینال جریانی است و ترکیبی برای نصب ریل های TH-35 با G32 مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که گفته شد این ترمینال در سیستم های کنترل از راه دور برای اندازه گیری و کنترل مورد استفاده قرار می گیرد. لوازم جانبی همراه با ترمینال عرضع شده است تا نصب و مونتا/ز آن به آسانی انجام شود.

مشخصات ترمینال قطع شونده آزمون مدل RSTN6 رعد

این ترمینال برق دارای استاندارد IEC 60947-7-1 می باشد و جنس بدنه ان از مواد پلی آمید 6.6 است که در برابر حرارت، رطوبت، ضربه و حتی آتش مقاوم می باشد. پلی آمید ضد اشتعال است و در صورت وقوع اتش سوزی نمی سوزد. رنگ ترمینال نیز طوسی است . ولتاژ ترمینال 400 ولت و مقدار تحمل جریان 41 امپر است. سطح مقطع این ترمینال جریانی 6 میلی متر مربع نیز می باشد. برای انتخاب و خرید ترمینال مناسب باید از همه این موارد اطلاعات لازم را داشت. علاوه بر این موارد به قابلیت نصب روی ریل، ابعاد و اندازه ترمینال و شکل ظاهری نیز باید توجه داشت. اندازه طول بدنه ترمینال قطع شونده آزمون (جریانی) مدل RSTN6 رعد 107 میلی متر و عرض آن 8 میلی متر می باشد. ارتفاع ترمینال روی ریل G32 ، 65 میلی متر و رو ریل های TH 35-7. 61.5 میلی متر و TH 35-15 ، 69 میلی متر می باشد. لوازم جانبی لازم همراه با محصول ارائه شده است تا به آسانی بتوانید آن را مونتاژ و نصب نمایید. ترمینال قطع شونده آزمون مدل RSTN6 رعد نیز مانند سایر ترمینال های برق رعد قابلیت جامپر شدن را دارند و می توانید یک سیگنال را در آن ها تبدیل به چندین سیگنال نمایید. در انتخاب و خرید ترمینال باید به میزان آمپر، سایز، شکل ظاهری و قابلیت نصب آن روی ریل توجه داشت.

اگر شما نیز قصد خرید ترمینال قطع شونده آزمون (جریانی) مدل RSTN6 رعد را مقررات بازارهای مونتا دارید و یا می خواهید از قیمت ترمینال قطع شونده آزمون مدل RSTN6 رعد اطلاع کسب نمایید می توانید با مراجعه به سایت فروشگاه اینترنتی لایت هوم راهنمایی لازم را کسب نمایید. همچنین می توانید با همکاران ما در بخش فروش نیز تماس حاصل نمایید.

قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال

قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال حاوی انواع ویتامین‌های ضروری مقررات بازارهای مونتا و مواد معدنی مورد نیاز بدن است. ویتامین ها اجزا اصلی تشکیل دهنده رژیم غذایی روزانه را تشکیل می‌دهد و در فعالیت تعداد زیادی از واکنش‌های متابولیکی بدن شرکت دارند.

برند: یوروویتال (Eurho Vital) شناسه محصول: 7179 بارکد وارداتی : 6260661801031 بارکد وارداتی : 6260661801048 دسته: مولتی ویتامین و مینرال

محصولات مشابه

قرص ادالت کامپلیت

قرص ادالت کامپلیت مولتی ویتامین برونسون ۳۰ عدد

قرص AZ مولتی ویتامین پلاس کیوتن و لوتئین یوروویتال

قرص AZ مولتی ویتامین پلاس کیوتن و لوتئین یوروویتال 60 عدد

قرص مولتی وگان هولیستیکا

قرص مولتی وگان هولیستیکا 40 عدد

قرص دی ویت اکتیو هلث اید

قرص دی ویت اکتیو هلث اید ۳۰ عدد

قرص مولتی ویتامین و مینرال ویتامین لایف

قرص مولتی ویتامین و مینرال ویتامین لایف مخصوص آقایان 30 عدد

نقد و بررسی قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال

قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال یک مولتی ویتامین- مینرال کامل، حاوی کلیه ویتامین ها، مواد معدنی و عناصر کمیاب مورد مقررات بازارهای مونتا نیاز بدن می باشد. قرص مولتی ویتامین کامپلیت یورویتال موجب تقویت سیستم ایمنی، دستگاه عصبی و قدرت بینایی می شود.

ویتامین ها و مواد معدنی موجود در قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال

 • ویتامین A:

ویتامین A به شکل گیری و تقویت دندان ها، بافت اسکلتی و بافت نرم، غشاهای مخاطی و پوست سالم کمک می کند. این ویتامین را با نام رتینول نیز می شناسند چون در شبکیه چشم (رتینا) تولید رنگدانه می نماید. ویتامین A موجب تقویت بینایی به ویژه در نور کم می گردد. همچنین در تولید مثل و نیز شیردهی در زنان می تواند مورد نیاز باشد. کاروتنوئیدها، رنگدانه های تیره ای هستند که در غذاهای گیاهی یافت شده و می توانند به ویتامین A تبدیل شوند. یکی از این کاروتنوئیدها بتاکاروتن می باشد. بتاکاروتن بعنوان یک آنتی اکسیدان نیز مطرح است. آنتی اکسیدان ها از سلول ها در برابر آسیب ناشی از مواد ناپایدار بنام رادیکال های آزاد محافظت می نمایند. دانشمندان معتقدند که رادیکال های آزاد در برخی بیماری های مزمن نقش دارند و در فرآیند تخریبی که در اثر سالخوردگی در بدن رخ می دهند، شرکت می کنند.

ویتامین A جهت رشد، تولید مثل و افزایش کیفیت زندگی مورد نیاز می باشد. این ویتامین موجب ایجاد مقاومت در برابر عفونت ها و به ویژه عفونت های دستگاه تنفس می گردد و غشاهای مخاطی در بدن به ویژه انواع موجود در چشم، ریه ها، معده مقررات بازارهای مونتا و روده ها را در وضعیت سالم نگه می دارد. این ویتامین در قرص مولتی ویتامین مینرال از بروز برخی از اختلالات مربوط به چشم جلوگیری کرده و در ترشح شیره معده کمک می کند و نیز در هضم و گوارش پروتئین ها نقش فعالی دارد. این ویتامین در جلوگیری و حذف عفونت های پوست، سلامت مو، دندان ها و لثه ها بسیار اهمیت دارد. ویتامین A نفوذپذیری مویرگ های خونی را افزایش داده و لذا موجب اکسیژن گیری بیشتر و بهتر بافت ها می گردد. در جلوگیری از پیری زودرس، افزایش امید به زندگی و تقویت نیروی جوانی نیز موثر است.

 • ویتامین های گروه B:

ویتامین های گروه B در بدن منافع بسیاری دارند از قبیل:

– افزایش و تقویت میزان متابولیسم و سوخت و ساز در بدن

– تقویت و افزایش سلامت پوست و قدرت عضلانی

– افزایش سلامت سیستم ایمنی و دستگاه عصبی

– افزایش رشد و تقسیم سلولی که به ویژه در مورد گلبول های قرمز خونی موجب جلوگیری از کم خونی می گردد.

– کاهش خطر سرطان پانکراس که این نوع سرطان یکی از کشنده ترین انواع شناخته شده می باشد.

– همه این ویتامین ها در آب محلول بوده و در تمام بدن انتشار می یابند.

 • تیامین یا ویتامین B1 نیز در تبدیل کربوهیدرات ها به انرژی موثر است. همچنین برای عملکرد طبیعی قلب، سیستم عصبی و عضلات ضروری است. اسید پانتوتنیک (B5) و بیوتین (B7) نیز دو ویتامین مهم از این گروه هستند که جهت رشد لازمند و به بدن در تجزیه و مورد استفاده قرار دادن غذاها کمک می کنند. (در متابولیسم نقش دارند). ویتامین B6 به سیستم ایمنی در تولید آنتی بادی کمک می کند. آنتی بادی ها در محافظت از بدن در مقابل بسیاری از بیماری ها شرکت دارند. این ویتامین برای انجام طبیعی عملکرد اعصاب و در تشکیل گلبول های قرمز خون نقش دارد. ویتامین B12 مانند سایر ویتامین های گروه B در متابولیسم اهمیت دارد. این ویتامین نیز در تشکیل گلبول های قرمز خون و تقویت سیستم عصبی مرکزی نقش دارد.
 • نیاسین (B3) یکی دیگر از این ویتامین ها است که در دستگاه گوارش، پوست و اعصاب نقش دارد. همچنین در تبدیل غذا به انرژی نیز اهمیت دارد. ریبوفلاوین یا ویتامین B2 در کنار سایر ویتامین های این گروه عمل می کند. این ویتامین جهت رشد بدن و تشکیل گلبول های قرمز خون ضروری بوده و در آزاد کردن انرژی از کربوهیدرات ها نیز شرکت دارد.
 • فولیک اسید (B9) به همراه ویتامین B12 و ویتامین C به بدن در تجزیه، استفاده و تولید پروتئین های جدید کمک می کند. این ویتامین ها در تشکیل گلبول های قرمز خون و سنتز DNA نقش دارند. DNA حامل اطلاعات ژنتیکی می باشد. فولیک اسید (B9) همچنین در رشد بافت ها و عملکرد سلول ها کمک می نماید. مصرف مقادیر مناسب فولیک اسید (B9)، قبل از بارداری و پس از آن می تواند در جلوگیری از تعدادی از نقایص تولید مثلی شامل اسپینا بیفیدیا (Spina Bifida) موثر باشد.
 • ویتامین C:

ویتامین C یک ویتامین محلول در آب می باشد که جهت رشد و تکامل طبیعی به ویژه در کودکان اهمیت دارد. این ویتامین برای رشد و ترمیم بافتی در تمام بخش های بدن مورد نیاز است و در تشکیل کلاژن، پروتئین مهم در ساخته شدن پوست، تاندون ها، لیگامنت ها و رگ های خونی نیز نقش فعالی دارد. ویتامین C در بهبود زخم ها و ترمیم و تقویت غضروف، استخوان و دندان ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از انواع آنتی اکسیدان های موجود در بدن می باشد از دیگر آنتی اکسیدان های معروف ویتامین E و بتاکاروتن است. آنتی اکسیدان ها موجب جلوگیری از آسیب رادیکال های آزاد در بدن می گردند.

رشد و تقویت استخوان ها تا حدود زیادی وابسته به ویتامین D است. این ویتامین محلول در چربی بوده و در متابولیسم طبیعی کلسیم مورد نیاز است. ویتامین D برای جلوگیری از بروز بیماری ریکتز (Rickets) ضروری است. این بیماری ناشی از کمبود ویتامین D، کودکان را درگیر کرده و علایم آن تشکیل ناقص و غیر طبیعی استخوان، اختلال در مصرف کلسیم در بدن و ضعف ناشی از آن می باشد. ویتامین D به جذب کلسیم، فسفر و سایر مواد معدنی از سیستم گوارشی کمک می نماید. همچنین غدد پاراتیروئید برای انجام عملکرد طبیعی خود به آن نیازمند می باشند. غدد پاراتیروئید مقادیر کلسیم در خون را تنظیم می کند.

ویتامین D به هنگام کودکی و نوجوانی در تشکیل دندان ها و استخوان ها بسیار اهمیت دارد. وجود مقادیر مناسب ویتامین D در بدن به هنگام بارداری علاوه بر داشتن منافع زیاد برای مادر، در تکامل طبیعی نوزاد نیز بسیار موثر می باشد.

ویتامین E یک آنتی اکسیدان می باشد که از بدن در مقابل آسیب ناشی از رادیکال های آزاد محافظت می کند. رادیکال های آزاد به سلول ها، بافت ها و اندام های بدن آسیب می رسانند و در بسیاری از بیماری ها نقش دارند. ویتامین E همچنین در تشکیل گلبول های قرمز خون شرکت کرده و در استفاده از ویتامین K به بدن کمک می کند. تاثیر ویتامین E در جلوگیری از سرطان، بیماری قلبی، زوال عقلی، بیماری های کبدی و سایر اختلالات در دست بررسی می باشد. ویتامین E در مقادیر کم می تواند از قلب محافظت نماید. بهترین راه برای بدست آوردن ویتامین های ضروری کافی داشتن رژیم غذایی متعادل حاوی انواعی از غذاها می باشد.

ویتامین K به ویتامین انعقاد خون معروف است چون در انعقاد خون و لخته شدن آن بسیار اهمیت دارد. مطالعات دانشمندان نشان می دهد که ویتامین K می تواند در افراد مسن استخوان ها را تقویت نماید.

فواید مواد معدنی موجود در قرص مولتی ویتامین مینرال یورو ویتال

کلسیم یکی از مهمترین مواد معدنی در رشد، سلامت و تولید مثل بدن انسان است. در ساخته شدن طبیعی دندان ها و استخوان ها شرکت کرده و می توان گفت که مقادیر مناسب و کافی آن در طول زندگی می تواند از بروز اوستئوپروزیس (osteoporosis) جلوگیری نماید. کلسیم در فرایندهایی چون انعقاد خون، انتقال پیام های عصبی، انقباض عضلانی و آزادسازی تعدادی از هورمون ها نقش دارد. همچنین برای ضربان های طبیعی قلب وجود کلسیم ضروری است.

بدن انسان جهت تولید پروتئین های حامل اکسیژن بنام هموگلوبین و میوگلوبین به آهن نیاز دارد. هموگلوبین در گلبول های قرمز خون و میوگلوبین در عضلات یافت می شود. همچنین آهن در ساختار بسیاری از پروتئین ها در بدن انسان به کار رفته است.

یک عنصر ضروری در تغذیه انسان، با گستره وسیعی از نقش های بیولوژیکی است. روی نقش ساختاری و تنظیم کننده در بیش از ۲۰۰ آنزیم شناخته شده در بدن انسان دارد. روی در تمام ارگان ها، بافت ها، مایعات و ترشحات بدن موجود است. متاسفانه شیوع کمبود متوسط تا شدید روی در کشورهای در حال توسعه بالاست. روی جهت حفظ سلامت پوست، مو و ناخن ضروری است.

ید عنصری است که جهت سنتز هورمون های تیروئیدی مورد نیاز بدن انسان می باشد. کمبود مزمن ید در بدن می تواند منجر به بروز مشکلات عدیده در کودکان و بالغین گردد که از آن جمله می توان به ناتوانی غده تیروئید (بیماری گواتر) و ناهنجاری های متعدد عصبی، معده ای- روده ای و پوستی اشاره کرد. کمبود ید در ماردان باردار می تواند منجر به بروز نواقص مشخص عصبی و شناختی در نوزادان آن ها گردد. کرتینیسم یا عقب ماندگی ذهنی شدید عارضه نادری است که در اثر کمبود شدید روی در زمان تکامل نوزاد بروز می کند. اختلالات دیگری چون عقب ماندگی رشد، آپاتی، اختلال در حرکت یا گفتار می تواند بروز کند. بسیاری از افرادی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند در معرض خطر بالای کمبود ید و اختلالات ناشی از آن قرار دارند و می توان گفت کمبود ید یک عامل قابل پیش گیری عقب ماندگی ذهنی می باشد.

پتاسیم یک ماده معدنی بسیار مهم برای بدن است که در متابولیسم و عملکردهای بدن نقش های متعددی دارد. پتاسیم در تنظیم تعادل اسید – بازی در بدن نقش ایفا می کند. همچنین در متابولیسم کربوهیدرات ها و سنتز پروتئین از اسید های آمینه نیز شرکت دارد. جهت ساخته شدن عضله و در حالت کلی جهت رشد بدن، پتاسیم بسیار اهمیت دارد.

منیزیم در بدن عملکردهای مهم دارد که از آن جمله می توان به تاثیر آن در انقباض و آزاد شدن عضله، نقش آن در عملکرد برخی آنزیم ها در بدن و اهمیت آن در تولید و انتقال انرژی و نیز در سنتز پروتئین اشاره نمود.

فسفر فراوانترین آنیون درون سلولی در بدن انسان به شمار می آید. فسفر در بدن جهت ذخیره و متابولیسم انرژی، استفاده از ویتامین های گروه B، بافری کردن مایعات بدن، ترشح یون های هیدروژن از کلیه و عملکرد صحیح عضله و عصب و نیز حفظ تعدال کلسیم مورد نیاز می باشد. فسفر در تشکیل استخوان ها و دندان ها و جهت داشتن استخوان ها و بافت های نرم سالم ضروری است. عدم وجود مقادیر کافی فسفات در بدن ایجاد هیپوفسفاتمیا (فسفات کم در خون) می کند که می تواند خطرات فراوانی برای سلامتی ایجاد کند.

کروم در همه مواد آلی در مقادیر بسیار ناچیز وجود داشته و به نظر می رسد که یک ماده معدنی مقررات بازارهای مونتا اساسی باشد. میزان کروم در نوزادان بیشتر از افراد بالغ است. مقدار کل کروم موجود در بدن یک فرد بالغ ۵ تا ۱۰ میلی گرم است. با افزایش سن قدرت حفظ کروم در بدن کاهش می یابد. میزان کروم در بافت های بدن انسان بسته به نقاط مختلف جهان و نیز عادت های تغذیه ای بسیار متفاوت است. کروم مقررات بازارهای مونتا در متابولیسم چربی ها و کربوهیدرات ها بسیار نقش ایفا می کند. در متابولیسم قند در بدن با انسولین همکاری کرده و به نظر می رسد که تاثیر و کارآمدی انسولین را افزایش داده و موجب تسهیل انتقال گلوکز به سلول ها شده و در نتیجه مانع از افزایش قند در خون می گردد.

در جذب پروتئین و رشد عمومی بدن از کروم بعنوان یک ماده معدنی در پیشگیری از دیابت بسیار استفاده می شود. همچنین مطالعات نشان داده است که مکمل های حاوی کروم مقادیر کلسترول و تری آسیل گلیسرول موجود در خون را کنترل کرده و میزان HDL (یا کلسترول مفید) را در خون افزایش می دهد.

مس در بدن انسان از اجزای تشکیل دهنده آنزیم های متعدد به شمار آمده که در ترکیب با پروتئین های متعدد در خون دیده می شود. مس در قرارگیری آهن در ساختار هموگلوبین شرکت کرده و موجب تحریک رشد گلبول های قرمز خون می گردد. همچنین بعنوان بخشی از ساختار آنزیم های گوارشی مطرح است. مس اسید آمینه تیروزین را قابل استفاده کرده و آن را تبدیل به فاکتور رنگدانه ای در مو و پوست می کند. همچنین جهت استفاده از ویتامین C نیز بدن به مس نیاز دارد.

منگنز یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده بسیاری از سیستم های آنزیمی است که در متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها شرکت می کند. منگنز به صورت ترکیب با کولین در گوارش و استفاده از چربی کمک می کند. همچنین در تقویت اعصاب و مغز و نیز حرکت مناسب و هماهنگ بین مغز، اعصاب و عضلات در هر بخش از بدن شرکت دارد. منگنز در تولید مثل طبیعی بدن و نیز عملکرد طبیعی غدد پستانی در انسان دخالت دارد. کمبود دراز مدت منگنز می تواند موجب تاخیر در رشد، اختلالات گوارشی، تکامل غیر عادی و بد شکلی ها در استخوان گردد. همچنین کمبود این عنصر مهم ممکن است موجب ناباروری در مردان و زنان و ناتوانی جنسی در مردان گردد. از طریق رژیم های غذایی میزان منگنز مورد نیاز بدن جبران می گردد و کمبود شدید آن بسیار به ندرت رخ می دهد.

ویژگی های قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال

 • تقویت سیستم ایمنی، دستگاه عصبی و قدرت بینایی
 • تامین نیاز روزانه بدن به کلیه املاح و ویتامین ها
 • تقویت میزان متابولیسم و سوخت و ساز بدن
 • محافظت از بدن در برابر رادیکال های آزاد
 • حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
 • تقویت و افزایش قدرت عضلانی
 • حفظ سلامت عمومی بدن
 • جلوگیری مقررات بازارهای مونتا از کم خونی

چطور مصرف کنیم

روزانه 1 عدد قرص به همراه غذا با مقدار کافی آب، یا مطابق دستور پزشک میل شود.

لطفا دقت کنید

این فرآورده جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد.
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف

در صورت ابتلا به هر نوع بیماری خاص، قبل از مصرف مکمل با پزشک خود مشورت کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

در صورت بارداری و یا شیردهی، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی

مصرف دوز مجاز این فراورده عارضه جانبی خاصی به دنبال ندارد.

تداخل دارویی

چنانچه داروی خاصی مصرف می‌کنید، لطفا پزشک متخصص را در جریان بگذارید.

ترکیبات

کلسیم هیدروژن فسفات، منیزیم اکساید، مواد پرکننده میکرو کریستال سلولز، پتاسیم کلراید، اسید آسکوربیک (ویتامین C)، ویتامین E، نیاسین آمید (B3)، فروس فومارات II (آهن)، عوامل پوشش دهنده کراس کارملوز سدیم، عوامل پخش کننده، منیزیم استئارات، مواد پرکننده هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، کلسیم – دی – پانتوتنات، ویتامین A، زینک اکساید، منگنز سولفات، بتا کاروتن، رنگ E171، سولفات مس، عوامل پخش کننده سیلیکون دی اکساید، سدیم سلنات، کرومیوم کلراید III، پتاسیم یداید، پیریدوکسین هیدرو کلراید (B6)، کوله کلسیفرول (D3)، تیامین هیدروکلراید (B1)، ریبوفلاوین (B2)، سیانوکبالامین (B12)، گلیسیرین جاذب رطوبت، ویتامین K، رنگ E110، فولیک اسید (B9)، سدیم مولیبدات، دی بیوتین (B7)، عوامل پوشش دهنده، موم درخت کارنوبا، رنگ E172اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.