مدیریت بازده در بورس


نکته‌ی قابل توجه این است که شما با تنوع‌بخشی نمی‌توانید کل ریسک سبد خود را از بین ببرید، اما می‌توانید آن را کم کنید.

استراتژی‌های مالی و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

براساس تعریف به جایگاه، استراتژی مالی بعدی از استراتژی شرکت است که ماهیت و جهت امور مالی سازمان را تعیین می‌کند. همچنین براساس تعریف به اجزاء، استراتژی مالی، شامل استراتژی تأمین مالی، استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه‌گذاری و استراتژی تقسیم سود می‌شود. الگوهای مختلفی برای ایجاد هماهنگی بین استراتژی‌های مالی مختلف وجود دارد. در این تحقیق از تئوری نقاط مرجع استراتژیک استفاده شده است. مطالعات مختلف نشان داده است که وجود هماهنگی در سطوح مختلف سازمان منجر به عملکرد بهتر می‌شود. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر هماهنگی استراتژی‌های مالی بر عملکرد شرکت‌هاست. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های مدیریت بازده در بورس مدیریت بازده در بورس پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که از میان آن‌ها 62 شرکت با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای
(با جایگذاری از جامعه محدود) برای نمونه آماری انتخاب شده‌اند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که وجود هماهنگی بین هر یک از گونه‌های استراتژی زیرسیستم مالی با گونه استراتژی مالی شرکت (هماهنگی درونی-عمودی) باعث بهبود عملکرد می‌شود. همچنین هر چه هماهنگی گونه‌های استراتژی زیرسیستم مالی بیشتر باشد (هماهنگی درونی-افقی)، عملکرد بهتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

 • تئوری نقاط مرجع استراتژیک
 • استراتژی مالی
 • استراتژی تأمین مالی
 • استراتژی سرمایه در گردش
 • استراتژی سرمایه‌گذاری
 • استراتژی تقسیم سود

20.1001.1.22286853.1390.2.8.7.7

عنوان مقاله [English]

Financial Strategies and Stock Return of Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad A'arabi 1
 • Moharram Razmjoee 2

Financial Strategies are Part of Corporate Strategy that are in Financial Management span and include decisions about Investment, Financing, Working Capital and Dividend. For evaluating and selection of these strategies, different inside and outside factors should be mentioned. This article investigates the role of Strategic Reference Points Theory in making clear financial theories and strategies and analyzes the ways of using this theory for making strategic decisions in the field of financial affaires in companies. The next point is that, coordination between these Strategies and Financial Strategy of a company (vertical alignment) and coordination between these strategies themselves (horizontal coordination) improve the performance. The findings approve the point.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Reference Points (SRPs)
 • Financial Strategy
 • Investment Strategy
 • Financing Strategy
 • Dividend Strategy
 • Working Capital Strategy

مراجع

1. اعرابی، سید محمد؛ و رزمجوئی، محرم (1388). استراتژی مالی تهران: انتشارات ایز ایران.
2. بازرگان، عباس؛ و سرمد، زهره (1377). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه.
3. بامبرگر، پیتر؛ و لن، مشمولم (1387). استراتژی منابع انسانی (ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی). چاپ . تهران. دفتر پژوهشهای فرهنگی
4. بندر، روث؛ و وارد، کیت (1388)، مدیریت استراتژیک مالی (ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و محرم رزمجوئی)، تهران: انتشارات مهکامه.
5. پارسائیان، علی (1382). مدیریت مالی (میانه)، تهران: انتشارات ترمه.
6. جزوه تهیه شده درس فلسفه روش تحقیق دکتر سید محمد اعرابی، بهار 1385.
7. جهانخانی، علی؛ و پارسائیان، علی (1376). مدیریت مالی (جلد 2 و 1، چاپ سوم). تهران: انتشارات سمت.
8. خاکی، غلامرضا (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی) چاپ اول). تهران: انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور.
9. دیوید، آر. فرد (1387). مدیریت استراتژیک (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
10. هانگر جی دیوید؛ و توماس ال ویلن. (1388)، مبانی مدیریت استراتژیک (ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
11. راعی، رضا؛ و تلنگی، احمد (1383): مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت
12. دفت، ریچاد (1388). تئوری و طراحی سازمان (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
13. گزارش هیات مدیره به مجامع عادی و فوق العاده شرکت‌های بورسی از نرم افزار تدبیر پرداز از سال (1384) تا (1387).
14. هومن، عباس (1382). راهنمای عملی پژوهش‌های تربیتی (چاپ اول). تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
15. سایت اینترنتی: www.codal.ir

16. Bender, R. & Ward, K. (2002). Corporate مدیریت بازده در بورس Financial Strategy (second Ed). MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall.
17. Berg, W.B. (2004). Using Variable Universal Life In A Tactical Asset Allocation Strategy. Journal of National Underwriter Life & Health Insurance Publishing, 17-19.
18. Brealy, A.R., & Myers, C. S. (2000) .Principles of Corporate Finance (6th ed). Mc Graw-Hill companies, Inc.
19. Clarke, G., Roger, Wilson’s., Brent Daines, H., Robert and Nadauld. D. Stephen (1990) .Strategic Financial Management. Richard D.Irwin, Inc.
20. Fiegunbaum, A. & Thomas, H. (1998). Attitude towards Risk and Return Paradox: Prospect Theory Explanations. Academy of Management Journal. 31, 85-106.
21. Fiegenbaum, A., Hart, S. & Schendal, D. (1996). Strategic مدیریت بازده در بورس Reference Point Theory. Strategic Management Journal, 17 (3), 216-236.
22. Fiegunbaum, A. (1998) .Competitive Strategy and Attitude toward Risk Taking. Integration and Modeling, Academy of Management Journal, 12-15.
23. Fiegunbaum. A. & Thomas, H. (2004). Strategic Risk and Competitive Advantage: An Integrative Perspective. European Management Review, 84-95
24. Jakhotiya, G.P. (2003). Strategic Financial Management. Vikas Publishing House PVT Ltd.
25. Narayanan, M.P., Nanda, K. V. (2004). Finance for Strtegic Decision Making. John Wiley & Sons, Inc.
26. Parkinson, Ch. & Ogilvy (2003). Management Accounting-Financial Strategy. CIMA Publishing.
27. Pettit, J. (2007). Strategic Corporate Finanace. John Wiley & Sons, Inc.
28. Rutterford, Janette, Upton, Martin, Kodwani, Devendra, (2006). Financial Strategy (second Ed). John Wilely & Sons, Ld.
29. Korbi, Financial Theory, and the Capital Budgeting Decision. (2003).

بررسی واکنش بازده سهام به مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدیران شرکت‌ها برای اجتناب از گزارش زیان و برآورده ساختن پیش‌بینی‌ها و انتظار‌های سرمایه‌گذاران اقدام به دست‌کاری و یا مدیریت سود می‏نمایند.

بررسی واکنش بازده سهام به مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

مدیران شرکت‌ها برای اجتناب از گزارش زیان و برآورده ساختن پیش‌بینی‌ها و انتظار‌های سرمایه‌گذاران اقدام به دست‌کاری و یا مدیریت سود می‏نمایند. مدیریت برای دستیابی به سطح مورد انتظار سود خود سه گزینه پیش روی خویش دارد: مدیریت واقعی سود (RM)، حسابداری فریب‌آمیز و مدیریت اقلام تعهدی (AM). هدف این تحقیق بررسی ارتباط مدیریت سود واقعی با بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است که به این منظور تعداد 100 شرکت پذیرفته‌شده در بورس مدیریت بازده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382- 1394 انتخاب شده است. در این تحقیق، جریان وجوه نقد عملیاتی، هزینه‌های تولید و هزینه‌های اختیاری برای کشف شواهد مربوط به مدیریت سود واقعی مدنظر قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که دست‌کاری فعالیت‌های واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه‌های مدیریت بازده در بورس اختیاری غیرعادی، که به افزایش بازده سهام سال جاری می‌انجامد، با بازده سهام سال آینده ارتباط معنی‌داری دارد. هزینه تولید غیرعادی در دوره جاری که ناشی از افزایش تولید است ارتباط معکوسی با بازده سهام سال آتی ندارد. بدان معنا که قیمت سهام قادر به انعکاس کامل اثر اضافه‌تولید بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت است.

واژه‌های کلیدی: دست‌کاری فعالیت‌های واقعی، مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی، بازده آتی سهام.

بررسی تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق در پی بررسی تاثیر تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. کوته مدیریت بازده در بورس بینی شرحی از یک شکل سوگیری یا گرایش است که محدودیتی جدی و مهم برای توجه به گزینه ها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیم گیری ایجاد می کند. در حقیقت کوته بینی به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار است. درحقیقت، دربازار های فاقد ویژگی کارایی، سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان، ارزش شرکت را تنها براساس آنچه درگذشته اتفاق افتاده است و یا درآینده نزدیک رخ خواهد داد، تعیین می کنند و اهمیت کمتری به توانایی های بالقوه شرکت درآینده دورتر قایلند. با توجه به اهمیت کوته بینی این تحقیق در پی بررسی تاثیر کوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق شرکت هایی را دارای مدیریت کوته بین در نظر گرفتیم که با داشتن عملکرد مثبت مالی و افزایش بازده دارایی ها، هزینه های بازاریابی و تحقیق و توسعه آن ها کاهش یافته است. به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکت های بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1385 الی 1393 بیانگر این نتیجه بوده است که در صورت وجود کوته بینی مدیران، شاهد کاهش بازده سالیانه آتی سهام شرکت های نمونه بوده ایم. در واقع نتیجه بدست آمده نشان دهنده آن است که بازده سالیانه آتی سهام در شرکت های با کوته بینی مدیران کاهش یافته است، هرچند که این نتیجه از نظر آماری معنادار نبوده است.

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک چیست ؟

مدیریت سرمایه گذاری چیست؟

مدیریت سرمایه به صورت مدیریت حرفه‌ای انواع دارایی‌ها به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذار تعریف می‌شود.

مدیریت سرمایه امری کاملا شخصی است. با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شما می‌تواند متفاوت باشد.

سن شما، میزان سرمایه شما، تعیین اهداف و زمان رسیدن به اهدافی که برای خود مشخص می‌کنید، همگی در تعیین استراتژی مدیریت سرمایه نقش دارد.

استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاریِ هر فرد با دیگری متفاوت است. عواملی مثل میزان تحصیلات و سواد مالی، سن، میزان درآمد، میزان سرمایه اولیه، ریسک‌پذیری و… باعث پیدایش استراتژی‌های متفاوت سرمایه‌گذاری می‌شود.

ریسک چیست ؟

ریسک چیست؟

کلمه ریسک بیشتر افراد را به یاد خطر و ضرر می‌اندازد. اما ریسک موقعیتی است که از ترکیب خطر و فرصت به دست می‌آید. وقتی شما ریسک می‌کنید، خطری را به‌جان می‌خرید، به امید آن‌که فرصتی به دست بیاورید. شما با توجه به میزان توانایی‌های فردی خود در کنار شناخت کامل از تهدیدهای احتمالی، می‌توانید از این فرصت‌ها استفاده کنید تا به اهداف خود برسید.

بیشتر روش‌های سرمایه‌گذاری با درصدی از ریسک همراه هستند. تنها سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی چون سپرده‌گذاری در بانک یا مواردی چون سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه است که ریسک بسیار پایینی دارند.

این موارد (که می‌توان آن‌ها را سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیز نامید) یک بازدهی مشخص، قطعی ولی محدود دارند.

فرآیند مدیریت سبد سهام

یکی از راه‌های کم کردن ریسک یک پرتفوی تنوع‌بخشی به آن است. تنوع‌بخشی با هدف کاهش ریسک پرتفوی تا حداقل مقدارِ ریسک و افزایش بازده پرتفوی تا بالاترین اندازه ممکن انجام می‌شود.

با تقسیم کردن مبلغ سرمایه‌گذاری در سهم‌های متنوع، می‌توان بخشی از ریسک پرتفوی را حذف کرد. برای انجام این کار بهتر است که سهم‌ها، از صنایع و گروه‌های متفاوت از هم انتخاب شوند تا اگر یک صنعتی دچار مشکل شد تنها بخش کوچکی از سبد سرمایه‌گذاری شما به‌خطر بیفتد.

نقل قولی معروف در رابطه با تنوع‌بخشی وجود دارد که بیان می‌کند: تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید، تا در صورت افتادن سبد همه تخم مرغ‌هایتان از بین نروند.

نکته‌ی قابل توجه این است که شما با تنوع‌بخشی نمی‌توانید کل ریسک سبد خود را از بین ببرید، اما می‌توانید آن را کم کنید.

مدیریت سرمایه گذاری

ریسک کل

ریسک کل از دو بخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تشکیل شده است.

ریسک غیرسیستماتیک منحصر به یک دارایی نظیر سهم یک شرکت است، که این ریسک با تنوع‌بخشی قابل کاهش است.

اما بخش دیگری از ریسک کل، ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار است، که به آن ریسک حذف‌نشدنی هم می‌گویند. این ریسک از طریق تنوع‌بخشی کاهش پیدا نمی‌کند.

انواع سرمایه گذاران بر مبنای میزان تحمل ریسک

سرمایه گذاران به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران ریسک خنثی افرادی هستند که به میزان ریسک سرمایه‌گذاری توجهی نمی‌کنند و تنها به دنبال حداکثر کردن بازدهی خود هستند و میزان مطلوبیت آن‌ها توسط بازدهی سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.

2. تعدادی از سرمایه‌گذاران نسبت به سایرین ریسک‌پذیر‌تر هستند؛ در نتیجه می‌توانند نسبت به دیگران بهتر با این نوسانات کنار بیایند و آن را تحمل کنند.

3. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز هستند. این افراد بیشتر به سرمایه‌گذاری در مواردی که بازدهی مطمئن داشته‌ باشند علاقه‌مند هستند و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک دوری می‌کنند. بیشتر این افراد به سپرده‌گذاری در بانک روی می‌آورند و معتقدند که سپرده‌گذاری در بانک نوعی سرمایه‌گذاری ایمن است.

خلاصه مقاله

در نهایت به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که ابتدا با توجه به شرایط خود، میزان ریسک‌پذیری، سواد مالی، سرمایه اولیه و درآمد، استراتژی خود را مشخص کنند و سپس یک سبد سرمایه‌گذاری مناسب تشکیل دهند.

این سهم‌ها می‌توانند با توجه به دیدگاه سرمایه‌گذار و اهداف آن‌ها متفاوت از هم باشند.

اهمیت مدیریت ریسک در سرمایه گذاری

سرمایه گذاری - ریسک - درآمد ماهانه - سود - پول - مانو (2)

سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین وجه‌ زندگی هر شخصی است و انتخاب مسیر درست سرمایه‌گذاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن خواهد داشت. اهمیت مدیریت ریسک در سرمایه گذاری را افرادی بیشتر درک می‌کنند که با عدم کنترل هیجانات و مولفه‌هایی مثل ریسک و بازده، سود قابل‌توجهی را از دست داده‌اند و یا بدتر از آن، با ضرر از سهم یا دارایی خود خداحافظی کرده‌اند.

به همین دلیل، یادگیری شیوه‌های صحیح سرمایه‌گذاری و اصول موفقیت در این حوزه، بسیار ضروری است. پیش از شروع هر نوع سرمایه‌گذاری، لازم است درباره‌ی ویژگی‌ها، مزایا و معایب آن ابزار تحقیق کنید. یکی از مهم‌ترین مفاهیم سرمایه‌گذاری، مبحث شناخت و مدیریت ریسک در سرمایه گذاری و نحوه کنترل آن است.

چطور انتظاراتمان از سرمایه‌گذاری را مدیریت کنیم؟

 1. در اولین قدم و شاید مهمترین آن، واقع‌نگری در سرمایه‌گذاری است. رویا و خیال‌پردازی هیچ کمکی به شما نمی‌کند و به طور کلی از یک شبه پولدار شدن، هراس داشته باشید. انتظارات واقعی مانع سرخوردگی و ناامیدی شما می‌شود.
 2. با مفاهیم سرمایه‌گذاری آشنا شوید. قطعا داشتن اطلاعات کافی جلوی انتظارات و توقعات نابجا را می‌گیرد.
 3. ابزارهای متنوعی در بازار وجود دارد که هر کدام ریسک و مزایای متفاوتی دارند. ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری را بررسی و مناسب‌ترین آن را انتخاب کنید. چه بسا با یک انتخاب اشتباه، کل مسیر سرمایه‌گذاری شما، تحت الشعاع قرار گیرد.
 4. فراموش نکنید میزان سرمایه اولیه شما نیز در تعیین میزان سود موثر است. البته میزان سرمایه اولیه تا حد زیادی به نوع سرمایه‌گذاری شما نیز بستگی دارد. حداقل مبلغ برای سرمایه‌گذاری در ابزارها، متفاوت است.

تعریف ریسک

به طور خلاصه، ریسک را می‌توان احتمال عدم موفقیت یک تصمیم‌گیری دانست. در سرمایه‌گذاری معمولا به احتمال از دست رفتن همه یا بخشی از سرمایه گفته می‌شود که در ریاضیات نیز به صورت انحراف بازده واقعی از بازده پیش‌بینی‌شده، اطلاق می‌شود.

برخی ریسک را به دو گروه واقعی و پویا تقسیم‌بندی می‌کنند که در بازار سرمایه این طبقه‌بندی ریسک بیشتر به صورت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک بیان شده است. برای آشنایی با انواع ریسک‌های مالی به مقاله مربوط مراجعه کنید.

ریسک‌های واقعی مانند سیل، زلزله و حوادث طبیعی که کنترل آن دست شما نیست

مواجهه افراد با ریسک

رویکرد افراد در مواجهه با مسئله‌ی ریسک متفاوت است. برخی افراد از هر گونه ریسک دوری می‌کنند و به اصطلاح ریسک‌گریز هستند. طبیعی است که این افراد باید به دنبال روش‌های سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار کم باشند.

دسته دوم افرادی هستند که تحمل ریسک بیشتری دارند و ماجراجویی، جسارت و بی‌پروایی از ویژگی‌های این افراد است که اصطلاحا به آنها مدیریت بازده در بورس ریسک‌پذیر گفته می‌شود.

دسته‌ی سوم نیز افرادی هستند که بین این دو گروه قرار می‌گیرند؛ به عبارت دیگر، نه کاملا ریسک‌پذیر و نه کاملا از ریسک گریزان هستند.

نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که هیچ کدام از این گروه‌ها به دیگری برتری ندارد، و هر کسی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود، به یک دسته بیشتر تمایل پیدا می‌کند.

خودشناسی در مدیریت ریسک

بهتر است همه افراد درجه ریسک‌پذیری خود را بشناسند و بر مبنای آن، ابزارهای سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند. این شناخت باعث می‌شود علاوه بر دریافت سود و بازدهی مورد انتظار، استرس و تنش کمتری را نیز تجربه کنید. در صورتی که ریسک‌گریز هستید و در بازار ارزهای دیجیتال که ریسک بسیار بالایی دارد، سرمایه‌گذاری کنید احتمالا با روبرو شدن با اولین ضررها یا راهی بیمارستان می‌شوید یا دچار مشکلات خانوادگی می‌شوید.

البته همواره باید این نکته را به خاطر داشت که برخی از ریسک‌ها اجتناب‌ناپذیر و از کنترل شما خارج هستند. شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصاد کلان، فاکتورهایی هستند که به شدت روی سرمایه‌گذاری شما موثر هستند، ولی تقریبا کنترل آن دست شما نیست.

استراتژی‌های مدیریت ریسک

پس از آنکه ریسک‌های بازار را شناختید، به مرحله انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب می‌رسید. در این مرحله، استفاده از نظرات متخصصان این حوزه بسیار مفید خواهد بود. یکی از استراتژی‌های بسیار کاربردی که مناسب افراد ریسک‌گریز نیز محسوب می‌شود، استراتژی لشکر است.

اگر بخواهیم درجه‌بندی از ریسک ابزارها داشته باشیم، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، کمترین ریسک و سهام و ارزهای دیجیتال بیشترین ریسک در سرمایه‌گذاری دارند.

سخن پایانی

سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که همه افراد با هر سطح از دانش تخصصی و شرایط مالی، بدون صرف زمان بابت رصد اخبار و تحلیل آنها، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود، همواره مناسب‌ترین گزینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.