اولین اشتباه معامله گران


از اینرو لازم است درباره درستی و تکمیل بودن متن و اعتبار تضمین شرکت در مناقصه توجه کافی و وافی مبذول گردد.

دعاوی مناقصات

مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر که در آن تعهدات موضوع معامله به فردی که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده واگذار میشود. در حقیقت در فرایند مناقصه امکان وقوع خطاها و اشتباهاتی است که منجر به طرح دعاوی در این زمینه می گردد.

اشتباه در تنظیم و ارائه اسناد مناقصه

یکی از موارد ادعا و اعتراض( claim )در قراردادهای پیمانکاری،وقوع و حدوث اشتباهات در تدوین ،ت نظیم اسناد مناقصه وحتی قراردادپیمانکاری است.خطاها و اشتباهات به انواع مختلفی در قراردادهای پیمانکاری رخ میدهد.اشتباهاتی رایج چون خطای نوشتاری ، ویراستاری ، محاسباتی ، خطا در فرضیات ، استنباط های مختلف از مفهوم ها و مطالب مفادی قراردادی ، تفاسیر دو یا چندگانه .

یکی از اشکال خطاها و اشتباهات مرتبط با دیدگاه پیمانکار ،در تدوین و تنظیم و ارائه پیشنهاد مناقصه است.

این اشتباهات معمولاً درباره زمان خاتمه پروژه یا نیروی انسانی یا مباحث مالی و تأمین سرمایه و یا مواد و مصالح و ادوات و تجهیزات میباشد.البته باید توجه داشت ممکن است اشتباهات نشأت گرفته از هر گونه تقلبی باشد .و یا به علت نادیده انگاشتن حقایق و موارد قانونی و فنی باشد .رهایی از پیامدهای چنین اشتباهات و خطاهایی در هیچ نظام حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای مهندسی،به آسانی وجود ندارد.

در اکثر موارد،جبران پیامد اشتباه در تدوین و ارائه پیشنهاد مناقصه،عملاً غیر ممکن است . ممکن است پیمانکاری که دچار اشتباه خیلی فاحش در ارائه پیشنهاد مناقصه شده است درخواست تجدید مناقصه نماید. که در عمل از باب حقوقی غیرقابل پذیرش است.

در مواردی اندک که کارفرما به این موضوع تراضی و توافق نماید،ممکن است بتوان برای پیمانکار راه حلی جهت جبران مافات اشتباه در پیشنهاد مناقصه را پیدا نمود.

پیمانکاران و مجریان محترم می بایست توجه داشته باشند که به محض مشخص شدن اشتباه در پیشنهاد مناقصه یا اشتباه در خود مناقصه، فوراً اشتباه رخ داده به هر صورت و وسیله ایی به کارفرما اطلاع داده شود. که کارفرما مناقصه را تجدید کند .و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه ابطال شود.توجه داشته باشیم بی اطلاعی و عدم آگاهی از قانون و مقررات که برحسب مقتضای جامعه هر روزه در حال تغییر و تحول است رافع مسئولیت و فرار از تعهدات قراردادی نخواهد بود.

توجه به این نکته لازم است که

بی اطلاعی طرفین قرارداد پیمانکاری از مفاد و مندرجات اسناد مناقصه،سبب رهایی از تعهدات قراردادی نیست.اشتباه در تنظیم اسناد مناقصه که شاید بتوان راه حلی برای جبران آن پیش بینی نمود. لیکن بی اطلاعی از قوانین و مقررات و مفاد و شرایط سند مناقصه و مفاد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان،هیچگونه معامله ایی جهت جبران ضرر ها ندارد.

تضمین شرکت در مناقصه

کارفرمایان معمولاً برای حصول اطمینان از انجام معامله یا قبول تعهدات از سوی پیمانکار،مبلغ و درصدی را جهت تضمین شرکت در مناقصات پیش بینی میکنند.این تضمین ممکن است اسناد تجاری همچون چک یا سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت، وجه نقدی ، ضمانت نامه بانکی باشند.

ملاک و مبنای مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

به طور رایج و معمول، مبلغ ریالی و یا ارزی تضمین شرکت در مناقصه،بر مبنای درصدی از برآورد مخارج و هزینه های اجرایی پروژه و یا مبلغ معامله معین میشود .لیکن شایسته است،در اسناد مناقصه اولین اشتباه معامله گران مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک مبلغ ثابت پیش بینی شود.

اشتباه در ارائه تضمین شرکت در مناقصه

اشتباه در ارائه پیشنهاد مناقصه، ممکن است به صورت اشتباهاتی در زمینه ارائه تضمین شرکت در مناقصه نیز رخ دهد.که حتی ممکن است به زیان پیمانکار پیشنهاد دهنده شود.

انواع مشکلات در ارائه تضمین شرکت در مناقصه

 • بر حسب تجربه و در عمل اشکالات ارائه تضمین شرکت در مناقصات میتواند موارد غیرمحصوری همچون موارد ذیل باشد.
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه با درخواست کارفرما تطبیق نداشته باشد.
 • مدت زمان اعتبار تضمین شرکت و مناقصه با اسناد مناقصه مطابقت نداشته باشد.
 • نام کارفرما/پیمانکار یا مناقصه گر/مناقصه گزار در برگه تضمین شرکت در مناقصه به صورت صحیح قید نشده باشد.
 • تضمین شرکت در مناقصه طبق فرم های اسناد مناقصه تهیه و تدوین نشده باشد.
 • عنوان،شماره مناقصه به صورت کامل و دقیق قید نشده باشد.
 • تضمین شرکت در مناقصه برای مدت زمانی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده است نباشد.
 • تضمین شرکت در مناقصه،مشروط،معلق و غیر منجز و غیرصحیح باشد.
 • نام اشخاص دخیل در اسناد مناقصه در تضمین و ارائه مناقصه اشتباه درج شود. به طور مثال ممکن است نام مشاور یا مدیر طرح توزیع کننده اسناد مناقصه،به جای کارفرما یا خریدار اصلی درج شود.

پاکت تضمین شرکت در مناقصه

توجه شود اولین پاکتی که در گشایش پاکت های مناقصه باز می شود پاکت حاوی تضمین شرکت در مناقصه است .از این رو هر گونه اشکال تضمین شرکت در مناقصه در همان جلسه بازگشایی پاکت تضیمن شرکت در مناقصه مشخص خواهد شد .و چنانچه نماینده پیمانکار در جلسه حضور داشته باشد،معمول است اشکال به ایشان ایراد می شود. تا در مهلت معینی اشکال را مرتفع سازد.لیکن بعضی کارفرمایان وجود نقص و اشکال و اشتباه در تضمین شرکت در مناقصه را نمی پذیرند. و کل پیشنهاد شرکت در مناقصه را رد می کنند .که جهت جلوگیری از این امر باید اسناد مناقصه با دقت بررسی و مطالعه و تضمین شرکت در مناقصه با دقت تهیه و ارائه شود.

ضبط تضمین شرکت در مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه این اختیار را به کارفرما میدهد که چنانچه پیمانکارجهت انجام معامله و انعقاد قرارداد و یا نپرداختن ضمانت نامه انجام تعهدات قراردادی حاضر نشود،تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید.

از اینرو لازم است درباره درستی و تکمیل بودن متن و اعتبار تضمین شرکت در مناقصه توجه کافی و وافی مبذول گردد.

دعاوی مطروحه ناشی از مناقصه

 • دعاوی که در جریان مناقصه مطرح میشود به شرح ذیل می باشد:
 • دعوای اعتراض به نحوه برگزاری مناقصه
 • دعوای ابطال مناقصه و انتخاب پیمانکار
 • دعوای اعتراض به ضبط غیرقانونی ضمانت نامه شرکت در مناقصه
 • دعوای اعتراض به بررسی سطحی اسناد مناقصه توسط مناقصه گر
 • دعوای ناشی از نقص در اسناد مناقصه
 • دعوای ناشی از عدم مطابقت قرارداد با موضوع اسناد مناقصه
 • دعوای تبانی در معاملات دولتی
 • دعوای افزایش مفاد و حیطه قرارداد و تغییر شرایط انجام کار نسبت به اسناد مناقصه
 • دعوای افزایش پیچیدگی و مقیاس فرایند ساخت
 • دعوای کیفیت پایین نقشه ها و مشخصات فنی

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از مناقصات

به دعاوی مطروحه در زمینه مناقضات در هیاتی به نام هیات رسیدگی به شکایات رسیدگی میشود.این هیات به منظور رسیدگی به شکایت مناقصه گر علیه مناقصه گزار تشکیل میشود.و رایی که از طرف آن صادر میشود اصولا قاطع بین دعوای آنان میباشد.

هیات منحصرا به دعاوی بین مناقصه گران و مناقصه گزاران رسیدگی میکند.بنابراین از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص و یا موضوعات خارج از مناقصه ممنوع میباشد.

از طرفی هیات به اعتراضات دعاوی رسیدگی میکند که مربوط به اجرا نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات باشد.

مواردی که هیات صالح به رسیدگی میباشد به ترتیب ذیل است:

۱-عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط ازطرف کار گروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها

۲-عدم رعایت هریک از موارد مذکور در ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه

۳- شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضای مندرج در قانون برگزاری مناقصات

۴- اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد،کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه گران

۵-عدم رعایت حداقل مهلت های ده روزتا یک ماه در قبول پیشنهادها

۶-گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر

۷- عدم رعایت ترتیب باز کردن پاکتهای مناقصه

۸- هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هریک از جلسات گشایش پاکتها شود.

۹-شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران و مناقصه گزار

۱۰- تفکیک موضوع معامله درحالیکه به طور متعارف یک مجموعه تلقی میشود توسط مناقصه گزار برای تغییر حدنصاب معاملات

۱۱-اعمال تبعیض بین مناقصه گران در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصه گزار

۱۲- انعقاد قرارداد مناقصه گران فاقد صلاحیت

۱۳- وجود هرنوع اولین اشتباه معامله گران ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند.

مواردی که هیات صالح به رسیدگی نمیباشد:

در قانون برگزاری مناقصات مواردی عنوان شده که هیات حق رسیدگی به آنها را ندارد.آن موارد به قرار زیر هستند:

۱-معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها.

۲-ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد.

۳-اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

۴-شکایات برندگان مناقصات بعد از انعقاد قراردادها.

نحوه رسیدگی به دعاوی مناقصات

نحوه رسیدگی هیاتها به ترتیب اولویت به شرح زیر میباشد:

شکایت به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار

طبق بند ۱ از ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات:

̎ در صورت اعتراض هریک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات باید به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.̎

مقصود از بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شخصی است که درنظر، شان ومسئولیت اداری،مافوق دستگاه مناقصه گزار باشد.بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار مکلف است ظرف۱۵روز از تاریخ دریافت شکایت مناقصه گر، به شکایت او رسیدگی کند.

نتیجه این رسیدگی از سه حالت خارج نیست:

۱-وارد بودن شکایت

۳- رسیدگی کردن شکایت

تسلیم شکایت به هیات در مهلت قانونی

چنانچه مقام مافوق دستگاه مناقصه گزار، شکایت را رد کند یا رسیدگی نکند ،مناقصه گر باید ظرف ده روز کاری و پانزده روز کاری شکایت را تسلیم هیات نماید.

مهلت اول در صورت رد شکایت شاکی و مهلت دوم درصورت بی پاسخ ماندن شکایت میباشد.

-پس از وصول شکایت به دبیرخانه هیات،دبیرخانه شکایت را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع میدهد.

تعیین زمان تشکیل جلسه

دبیرخانه هیات مکلف است، ظرف۵روز کاری از زمان قبول شکایت،زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین۵تا۱۰روزکاری آینده خواهد بود،تعیین نماید.

شاکی میبایست مستندات خود را ارائه نماید،خودداری شاکی از ارائه مستندات به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است.

هیات موظف است ظرف مدت ۱۵ روز کاری از زمان دریافت شکایت رای خود را صادر و ابلاغ کند.

آثار رای هیات در دعاوی مناقصات

رسیدگی به شکایت شاکی، در نهایت به صدور رای از ناحیه هیات منتهی میشود.

رای هیات یکی از موارد ذیل می باشد:

۶- جواز ادامه قرارداد

۷- تائید انصراف از شکایت

۸- تعیین خسارت مناقصه گران در اثر لغو یا تجدید مناقصه

خدمات موسسه در زمینه های مناقصات

– ارائه خدمات حقوقی درخصوص مناقصه های داخلی بارعایت قانون مناقصات عمومی وآیین نامه معاملات دولتی بارعایت موازین قانون و استفاده ازحداکثر توانمندیهای داخلی وقوانین مربوط به آن

ارائه خدمات حقوقی درخصوص مناقصه های خارجی با رعایت استانداردهای بین المللی ازجمله :

 • (International competitive Bidding (i.c.b
 • World Banks Guide Lines
 • Procurement under IBRD Loans and IDA credits

– ارائه راهنمایی های لازم پیرامون مزایده های داخلی وخارجی با رعایت قوانین داخلی مرتبط واستانداردهای جهانی مربوطه و…

– پیگیری دعاوی مربوط به هیأت رسیدگی به شکایات قانون مناقصات.

– مشاوره در زمینه شرکت در مناقصات و مزایدات.

– ارائه مشاوره و وکالت دعاوی در رسیدگی به موارد ضبط غیرقانونی ضمانت نامه شرکت درمناقصه.

– مدیریت برگزاری مناقصات تا تعیین برنده و انعقاد قرارداد برای سازمانها.

– قبول داوری بین مناقصه گران با مناقصه گزاران.

– بررسی و ارائه مشاوره در زمینه تهیه وتنظیم اسناد مناقصه انواع قراردادها.

– دعوای اعتراض به نحوه برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار.

– دعوای ابطال مناقصه و درخواست تجدید مناقصه.

– پیگیری دعاوی مربوط به هیات رسیدگی به شکایات قانون مناقصات

– دعوای اعتراض به ضبط غیر قانونی ضمانت نامه شرکت در مناقصه.

– دعوای اعتراض به بررسی سطحی اسناد مناقصه توسط مناقصه گر.

– دعوای ناشی از نقص در اسناد مناقصه.

– دعوای ناشی از عدم مطابقت قرارداد با موضوع اسناد مناقصه.

– دعوای تبانی درمعاملات دولتی -دعوای افزایش مفاد وحیطه قرارداد وتغییر شرایط انجام کار نسبت به اسناد مناقصه.

– دعوای افزایش پیچیدگی و مقیاس فرآیند ساخت.

– دعوای کیفیت پایین نقشه ها و مشخصات فنی

لیستی از خدماتی که موسسه میتواند در آنها به شما یاری رساند را برایتان فراهم آوردیم .چنانچه در این موارد یا مواردی مشابه به مشاوره نیازدارید،وکلای موسسه دادپویان حامی با دارا بودن کادری متخصص و متبحر در خدمت شما عزیران میباشند. با ما در تماس باشید.. .

فارکس (Forex) چیست؟

فارکس چیست؟

فارکس (Forex) چیست؟

بازار ارز یا همان بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است.در مقایسه با حجم 22.4 میلیارد دلار در روز که متعلق به بازار بورس نیویورک است، بازار فارکس با حجم 5 تریلیون دلار در روز غول بی بدیل بازرهای جهانی است ینی چیزی حدود 200 برابر بزرگتر از بازار بورس نیویورک.

فارکس اصطلاحی لاتین و برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange و یا “FX”به معنی تبادل ارزهای خارجی یا تبادل یک جفت ارز می‌باشد. منظور از تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که این تبادل برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر ، ویزا و خرید مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … توسط مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی، تجار، شرکت‌های بیمه‌ای، شرکت‌های صادرات و واردات، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی مورد معامله قرار می‌گیرد.نماد ارز همیشه سه حرف است. دو حرف اول نشان دهنده نام کشور و حرف سوم نشان دهنده نام آن کشور می‌باشد.بعنوان مثال CAD را در نظر بگیرید. CA مخفف کانادا و D مخفف دلار است. ارزهای اصلی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده فرمایید.

فارکس

چگونگی انجام معاملات در بازار فارکس

معامله در بازار فارکس در اصل ینی خرید یک ارز یا واحد پولی یک کشور اولین اشتباه معامله گران و همزمان مبادله‌ی ‌آن با یک ارز دیگر. بعبارت دیگر یعنی ارزها توسط کارگزاری‌ها یا دلال‌ها به صورت جفتی معامله می‌شوند. این بازار مکان فیزیکی مشخصی ندارد و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق بستر اینترنت، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند. فارکس بازاری خارج از بورس (OTC) بین بانکی یا به اصطلاح همان counter Over the است.این یعنی که بازار فارکس در سراسر جهان بدون مرکز اصلی گسترده شده است.این بازار در سطح جهان توسط تعداد زیادی از اشخاص مهم و سازمان‌ها اراده می‌شود. شرکت کنندگان بسته به شرایط معامله، جذابیت، قیمت و شهرت همتای معامله ، تصمیم می‌گیرند که با چه کسی داد و ستد کنند. مراکز اصلی تجارت ارز به‌ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو قرار دارد و بانک‌ها و مراکز مالی کشورهای جهان در این معاملات شرکت می­‌کنند. در شکل زیر ده ارز که بیشترین فعالیت و حجم معاملات را دارند نشان داده شده است.

نمودار توزیع ارز در بازار فارکس

طبق نمودار بالا میبینید که دلار آمریکا چقدر در بازار فارکس داد و ستد می‌شود. توجه داشته باشید که جفت ارزهای اصلی 75 درصد از حجم معاملات را در بر می‌گیرند.(6 ارز اصلی که در دلار ایندکس مقایسه می‌شوند جز همین دسته هستند)در واقع به نقل از صندوق بین‌المللی پول (IMF) دلار آمریکا تشکیل دهنده 62 درصد دخایر ارزی رسمی در جهان است !

فارکس

در بازار مبادلات ارز اقشار عمده‌ی مردم و شرکت‌های مختلف فعالیت کرده که بازیگران و چرخانندگان بازار فارکس نیز نامیده می­‌شوند و معمولا در جهت کسب‌ اهداف مالی و رشد اقتصادی خود سرمایه گذاری و خرید و فروش می‌کنند. این به آن معنا است که حضور در معاملات بازار فارکس فقط برای اهداف سفته‌بازی و یا کارهای فیشینگ نیست و هرکدام از فعالان نقش خود را در بازار ایفاء می­کنند که کاملیت و ثبات آن را فراهم می­‌آورد. برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل­‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود. برای تحلیل بنیادی یک جفت ارز می‌بایست وضعیت اقتصادی و سیاسی دو ارز مورد بررسی قرار گیرد. ازجمله عوامل اقتصادی می‌توان به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تمایل آن‌ها به افزایش و یا کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و … اشاره کرد که لیست کامل این اطلاعات و رویدادهای اقتصادی تحت عنوان تقویم اقتصادی در بسیاری از سایت‌های معتبر مانند forexfactory.com، fxstreet.com به‌همراه پیش­‌بینی کارشناسان خبره ارائه می‌شود و باتوجه به عدد گزارش‌ شده و تفاوت آن با میزان پیش‌بینی شده یا مقادیر دوره‌های قبل، ارزش یک جفت ارز در مقابل جفت ارز دیگر تقویت یا تضعیف خواهد گشت. اخبار سیاسی مانند انتخابات، جنگ و غیره نیز تأثیر مستقیم بر چشم‌­­انداز سرمایه‌گذاران از روند آتی نرخ ارز کشورهای مختلف داشته و می‌بایست به‌طور مستمر توسط معامله­‌گران موردتوجه قرار گیرد. در بازار معاملات ارزی یا فارکس در کنار تحلیل بنیادی (یا همان فاندامنتال) به‌دلیل حجم بالای معاملات و حضور سرمایه­‌گذاران بزرگ، نمودار تغییرات قیمتی نیز از اعتبار بالایی برخوردار است و بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال و روش‌های نوسان‌گیری می­‌تواند کمک مؤثری به پیش‌بینی رفتار آینده قیمت نماید.

فارکس

نحوه انجام معاملات در بازار فارکس

در گذشته معاملات ارز تنها از طریق بانک‌های عامل که امکان خریدوفروش ارز را داشتند صورت می‌گرفت؛ اما به‌تدریج بانک‌ها برای افزایش منافع خود اقدام به اولویت دادن برخی مشتریان کردند؛ سایر مؤسسات مالی، شرکت‌های چندملیتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مسیر مشابهی را در پیش گرفتند.

امروزه با توسعه و پیشرفت اینترنت، اشخاص نیز در شرایط یکسان می‌­توانند با سفته­‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … در هرلحظه نرخ ارزها را از بانک­‌های مختلف جمع­‌آوری کنند و به معاملات بپردازند. به‌ همین‌ منظور کارگزارانی شکل گرفتند که در نرم‌­افزارهای معاملاتی اختصاصی خود، نرخ ارزها را به‌صورت لحظه‌ای به نمایش می‌گذارند و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم‌افزار به کارگزار مربوطه منتقل می­‌نمایند.(همانند نرم‌افزارهای که کارگزارهای ایرانی برای راحتی کار مشتریان خود و خرید و فروش در بازار سهام ایران در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و همچنین آن‌ها را به آموزش‌ها و ابزارهایی جهت سهولت و فهم بهتر تجهیز می‌کنند) درواقع عامل واسطه بین معامله­‌گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزاران هستند و مهم‌ترین نقش کارگزاران نیز انتقال سفارش‌های معاملاتی فرد معامله‌گر به بازار جهانی است.

بنابراین قدم اول برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار مناسب است و برای انجام معاملات ارزی افراد بایستی با کارگزار موردنظر خود قرارداد ببندند و مبلغی که برای سرمایه‌گذاری در این بازار در نظر دارند را به‌عنوان سپرده به‌حساب کارگزار واریز نمایند. این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می‌شود. در مرحله بعد کارگزار، نام کاربری و رمز عبوری را به‌حساب معاملاتی گشایش شده، اختصاص می‌دهد تا به‌وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم‌افزار معاملاتی بر خط کارگزاری به انجام معاملات ارزی خود بپردازد.

همان‌طور که می‌دانید هر کارگزار جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان خود، نرم‌افزار معاملاتی خاصی را طراحی می‌کند تا از طریق آن بتواند با مشتری‌های خود ارتباط برقرار کرده و درعین‌حال که آن‌ها را از روند قیمت‌ها آگاه می‌سازد، شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوانند مراحل انجام یک معامله را به ثبت برسانند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش‌خرید، پیش‌فروش و باز کردن و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار با استفاده از نرم­‌افزار (پلتفرم) خاصی این خدمات را ارائه می‌دهد و گاهی ممکن است این پلتفرم در میان بسیاری از کارگزاری‌ها مشترک باشد؛ مانند نرم‌افزار متاتریدر (Metatrader)، از معروف‌ترین نرم­‌افزارهای معاملات بازار فارکس که یک شرکت روسی­ به نام MetaQuotes آن را طراحی کرده است. آخرین نسخه این نرم‌افزار بیش از ۲۰ زبان مختلف دنیا ازجمله فارسی را پشتیبانی می‌نماید. به‌طورکلی هر فرد مواردی مانند نوع ارز مورد معامله، قیمت انجام‌شده معامله، حجم معامله و تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) را در اکانت نرم‌افزار معاملاتی خود مشاهده می­‌کند و کارگزاران درازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می‌­نماید.

معاملات در بازار فارکس به‌صورت جفت ارز صورت می‌پذیرد؛ یعنی همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار فارکس با ارز دیگری تعیین می­‌شود.و هر کدام که قدرت بیشتری داشته باشد نوسان در مبلغ ارزها ایجاد می‌کند. جفت ارزها با نماد اختصاری دو ارز مشخص می‌شوند. بعنوان مثال داریم :

در نخستین روز معاملاتی و با استقبال معامله گران به ثبت رسید؛ معامله ۱۲۰ تن زیره سبز در بازار آتی بورس کالا

نخستین روز از معاملات قراردادهای آتی زیره سبز در بورس کالای ایران در حالی به پایان رسید که این معاملات با استقبال معامله گران روبه رو شد؛ به طوریکه یک هزار و ۲۰۷ قرارداد آتی معادل ۱۲۰ تن زیره سبز در بازار مشتقه مورد دادوستد قرار گرفت.
به گزارش خبرطلایی به نقل از کالاخبر؛ در اولین روز راه اندازی قراردادهای آتی بر پایه محصول زیره سبز معامله گران در مجموع یک هزار و ۲۰۷ قرارداد آتی زیره سبز را به ارزش ۵۵ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال منعقد کردند.

در جریان این معاملات قیمت هر کیلو زیره سبز در بازار آتی در بالاترین سطح به رقم ۴۴۶ هزار و ۷۰۰ ریال و در پایین ترین سطح به قیمت ۴۴۴ هزار و ۵۰۰ ریال رسید.

همچنین در پایان روز نخست معاملات قراردادهای آتی زیره سبز تعداد ۷۱۷ موقعیت باز در بازار وجود دارد.

گفتنی است وجه تضمین اولیه معاملات قراردادهای آتی زیره سبز معادل ۱۰ درصد ارزش کل معامله در نظر گرفته شده و کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران نیز صفر لحاظ شده است.

تاثیر تحریم برای کاربران ایرانی فارکس

در اولین قسمت از سری جدید آموزش ها با عنوان باورهای اشتباه در فارکس می خواهیم به موضوع مهم تاثیر تحریم برای کاربران ایرانی فارکس بپردازیم. این سوال و موضوع جزو پرتکرارترین سوالات کاربران قدیمی و تازه کار در بازار جهانی فارکس است. بسیاری از کاربران قدیمی نگران بلوکه شدن حساب و موجودی هستند و کاربران جدید نگران مشکل در واریز و برداشت هستند.

در این ویدیو به تمام سوالات درباره این موضوع پرداخته ایم و شما در ادامه می توانید این ویدیو را مشاهده کنید.

تحریم در سال های گذشته

تحریم برای ایرانی ها و کاربران ایرانی مسئله جدیدی نیست. تقریبا از اوایل انقلاب اسلامی متاسفانه تحریم هستیم و شدت این تحریم ها در طول سالیان گذشته داراری فراز و فرودهایی بوده است ولی موضوع مهم این است که تحریم های اصلی مثل تحریم های بانکی و موارد مشابه تقریبا همیشه شامل حال ما بوده است. شاید با توجه به قرارگیری بروکرهای فارکس در خارج از کشور این نگرانی طبیعی است که بین کاربران وجود داشته باشد. حتی کاربران قدیمی‌تر در بازار فارکس هم بعد از اعلام شدن تحریم های جدید دچار نگرانی می شوند که مشکلی برای حساب معاملاتی و موجودی آن ها پیش نیاید. در واقع در یک جمله می توان گفت جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

تحریم های جدید و فارکس

همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم تحریم ها مسئله جدیدی نیستند و تحریم های جدیدی که هر چند وقت یکبار اعلام می شود در واقع موارد خیلی جزیی و کوچک هستند زیرا مسائل اصلی مانند بانک و صنایع مختلف به طور جدی تحریم بوده اند و هستند. پس اعلام شدن تحریم های جدید علاوه بر اینکه هیچ تاثیر خاصی دیگری شاید در اقتصاد نداشته باشد برای کاربران ایرانی و معامله گران ایرانی فارکس هم مشکلی ایجاد نخواهد کرد. در واقع تحریم ها هیچ تاثیری بر کار معامله گران فارکس در ایران نخواهد داشت و مانند گذشته و با همان روال ادامه پیدا خواهد کرد.

بروکرهای فارکس

بروکرها یا همان گارگزاران فارکس در کشور ما دفتر رسمی ندارند به همین دلیل یکی از موارد نگران کننده در مسئله تحریم هستند ولی به دلیل قرارگیری عمده این بروکرها که به کاربران ایرانی خدمات می دهند در کشورهای همسایه تحریم ها شامل حال آن ها نمی شود. در حالت کلی اگر بروکری چند سال است که به کاربران ایرانی خدمات می دهد در نتیجه در ادامه هم مشکلی نخواهد داشت. معولا این بروکرها به کاربران آمریکایی خدمات نمی دهند که تحت قوانین آمریکا باشند به همین دلیل مشکلی در خدمات به کاربران ایرانی ندارند. بروکرهایی که بیشتر مورد استقبال کاربران ایرانی هستند مانند آلپاری، FXTM، روبو فارکس، هات فارکس و … هیچ مشکلی ندارند و شما بدون نگرانی می توانید به معاملات خود ادامه دهید.

واریز و برداشت در فارکس

واریز و برداشت شما در حساب معاملاتی فارکس به صورت مستقیم از طریق سیستم بانکی به حساب بروکر نمی رود و معمولا توسط صرافی ها و نماینده های بروکر ها انجام می شود و در نتیجه تحریم های بانکی و … تاثیری در روند واریز و برداشت نخواهد داشت. ما در سال های گذشته هم که تحت شدیدترین تحریم های سیستم بانکی و صنایع مختلف بودیم بدون مشکل به واریز و برداشت می پرداختیم و دانشجویان زیادی هم در همان سال ها وارد بازار فارکس شده اند و فعالیت می کنند و در این سال ها هیچ مشکلی نداشته اند.

اگر سوال یا تجربه ای در این زمینه دارید در قسمت نظرات همین صفحه بیان کنید.

انتخاب کیف پول مناسب برای امنیت ارز دیجیتال

از جمله تفاوت‌های دنیای دیجیتال با جهان پیرامون ما می‌توان به حفاظت، نگهداری و مدیریت هر شخص بر دارایی‌های خود بوده و تمامی مسئولیت ارتکاب اشتباه حساب کاربری بر گردن صاحب اکانت خواهد بود.

از این رو بهتر است پس از کسب اطلاعات لازم در خصوص تمام کیف پول‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به دنبال انتخاب و تهیه بهترین کیف پول دیجیتالی باشید. کیف پول‌های ارائه شده از سوی مراجع معتبر را در دستور کار قرار داده و تنها با استفاده از فروشگاه‌های آنلاین با اصالت مبادرت به دانلود نسخه نرم‌افزاری و خرید کیف پول سخت‌افزاری آن نمایید.

آرون گروپس

امنیت کیف پول دیجیتال تنها به سخت‌افزار و نرم‌افزار متکی نبوده و انجام تمهیدات لازم از سوی کاربر و صاحب کیف پول دیجیتالی سبب افزایش سطح امنیتی خواهد شد. به طور نمونه استفاده از رمز دوم، ورود چند مرحله‌ای و ثبت ایمیل پشتیبان در کنار امکاناتی مثل تشخیص چهره و اثر انگشت در برخی از دستگاه‌های هوشمند نیز به حفاظت بیشتر کیف پول دیجیتالی کمک خواهد نمود. طی این مقاله به دنبال بررسی انتخاب کیف پول مناسب برای امنیت هر چه بیشتر انواع رمز ارز خواهیم بود. در صورتی که به دنبال انتخاب بهترین کیف پول دیجیتالی هستید؛ تا انتهای این مطلب با بخش وبلاگ سایت صرافی ایرانی کارت همراه باشید.

کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

هر فرد در دنیای دیجیتال مسئول مدیریت تمام اطلاعات مربوط به رمز ارزها و حفاظت حساب‌های کاربری خود بوده و بدین ترتیب نسخه‌ای مجازی از بانک را در اختیار خواهد داشت. کیف پول سخت افزاری نوع فیزیکی و مطمئن برای نگهداری رمز ارز بوده و هر فرد با نگهداری تمامی اطلاعات ارزهای دیجیتال با ارزش خود در آن علاوه بر حفاظت مجازی، قادر به حفاظت فیزیکی در بهترین گاو صندوق‌ها نیز خواهد بود. کیف پول سخت افزاری بیشتر توسط هولدرهای بزرگ ملقب به وال‌‌های دیجیتالی مورد استفاده قرار گرفته ولی خرید و تهیه این نوع کیف پول فیزیکی برای تمام افراد مقدور خواهد بود.

کیف پول‌های نرم‌افزاری نیز امکانات و خدمات مناسبی برای کاربران فراهم نموده و برای استفاده روزانه تریدرها و افراد تازه وارد به دنیای رمز ارز مناسب است. محبوب‌ترین کیف پول نرم‌افزاری در سطح جهان کیف پول تراست والت بوده و با توجه به رسمیت شناختن انواع کوین، توکن و ارز دیجیتالی در آن توانسته شهرت در خور توجه‌ای برای خود به ارمغان آورد. برخی از ارزهای دیجیتالی امکان استیک داشته و کاربران با هولد کردن کوتاه، میان و طولانی مدت قادر به دریافت سود از سرمایه گذاری خود خواهند بود.

انتخاب کیف پول مناسب برای امنیت ارز دیجیتال

چرا باید از کیف پول ارز دیجیتال استفاده کنیم

در واقع انواع کیف پول رابطی بین کاربر و شبکه بلاک چین اختصاصی رمز ارزها بوده و با دریافت اطلاعات حساب هر کاربر آن را نمایش خواهد داد. با رخداد هر یک از عملیات‌های خرید، فروش، سود یا زیان؛ تغییرات در بستر بلاک چین آن ارز دیجیتالی اعمال شده و مجدداً اطلاعات حساب برای مشتری نمایش داده خواهد شد. دستگاه خودپرداز نمونه فیزیکی و شبیه به عملیات جابجایی وجوه نقد در دنیای واقعی بوده و عملکرد کیف‌های پول مشابه به آن است. هر چند این عملکرد چندان آسان نبوده و تمامی تراکنش‌ها باید بر اساس الگوریتم اختصاصی امنیتی و ساختار هر شبکه بلاک چین صورت پذیرد.

از طرفی هر شخص در محیط کریپتو کارنسی باید تمامی وظایف مربوط به ثبت، ضبط و دارایی اموالش را خودش انجام داده و در صورت اشتباه یا عدم آگاهی لازم، خسارت در خور توجه‌ای را متحمل خواهد شد. میزان ضرر هر شخص بسته به میزان سرمایه گذاری و ارتکاب اشتباه بوده و در بسیاری از موارد امکان برگشت سرمایه نیز وجود ندارد. کیف‌های پول ارز دیجیتال علاوه بر انواع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدل‌های خاصی داشته و مطابق با نوع نگهداری و خدمات خاص رمز ارزش خاص مثل بیت کوین نیز طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در چنین حالتی سرویس‌دهی سایر ارزهای دیجیتالی محدودتر شده و تمرکز بر رمز ارز شاخص خواهد بود.

انواع کیف پول ارز دیجیتال

هر کدام از کیف‌های پول دیجیتالی دارای مزیت و معایب خاص خود بوده و کاربران بر اساس توانایی رفع نیازهای دیجیتالی اقدام به انتخاب دست کم یکی از آن‌ها خواهند نمود. کیف پول ارز دیجیتال طبق معیارهای: رابط کاربری، تنوع پشتیبانی از طیف وسیعی رمز ارز، قابلیت معامله سریع و امنیت مناسب توسط مشتریان گزیده و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. از این رو انواع کیف پول ارز دیجیتال در انواع مختلف زیر وجود داشته و کاربران جهت نگهداری، انتقال و حفاظت از ارزهای دیجیتالی خود از آن بهره خواهند برد.

کیف پول گرم یا نرم افزاری

Hot Wallet یا کیف پول گرم، ارزهای دیجیتالی را به صورت آنلاین و برخط در سیستم‌های رایانه‌ای و موبایلی ذخیره خواهد کرد. با توجه به شرایط فعالیت آنلاین این کیف‌های پول امکان هک اطلاعات کاربری وجود داشته و باید حداکثر تدابیر امنیتی را مورد لحاظ قرار داد. کیف پول گرم نیز به 3 حالت لیست زیر تقسیم شده است:

کیف پول دسکتاپ

به طور قطع راحتی کار با رایانه یا لپ تاپ بیشتر از گوشی تلفن همراه یا تبلت بوده و سرعت پردازش اطلاعات نیز افزایش خواهد یافت. کاربران با مشاهده تمامی اطلاعات ارزهای دیجیتالی خود در بازه زمانی کوتاه‌تر، امکان تصمیم‌گیری برای فروش یا افزایش سرمایه خود را داشته و بسیاری از تریدرهای بزرگ از نسخه کیف پول دسکتاپ بهره می‌برند. وجود کلیدهای خصوصی و عمومی جهت افزایش امنیت مورد مصرف قرار گرفته ولی در صورت هک سیستم رایانه‌ای احتمال به سرقت رفتن اطلاعات و ارزهای دیجیتالی از کیف پول گرم وجود دارد.

انتخاب کیف پول مناسب برای امنیت ارز دیجیتال

کیف پول موبایل

همانطور که از نام این کیف پول گرم مشخص است، محل نصب و بهره برداری از آن گوشی‌های هوشمند تلفن همراه و تبلت‌ها هستند. با توجه به افزایش علاقه مردم به استفاده از گوشی تلفن همراه و مدیریت تمام بخش‌های زندگی از طریق آن، افزودن بانک دیجیتال شخصی به این مجموعه، حس قدرت بیشتری به اشخاص خواهد داد. آنلاین بودن و احتمال سرقت آسان گوشی از نکات ضعف این کیف پول بوده و همچنین در بازه‌های زمانی کوتاه مدت شاهد اطلاعیه بروزرسانی جهت بهبود رابط کاری و افزایش سیستم اولین اشتباه معامله گران امنیتی آن خواهید بود.

کیف پول تحت وب

کیف پول تحت وب در پایین‌ترین سطح امنیتی و حفاظت اطلاعات حساب کاربری بوده ولی راحتی و سهولت کار با آن موجب ترغیب کاربران جهت انتخاب آن شده است. اطلاعات حساب کاربری به شکل مستقیم با سرور اصلی در ارتباط بوده و در صورت هک سرورها، حجم زیادی از اطلاعات ارزهای دیجیتالی کاربران به سرقت خواهد رفت. تنها در صورت لزوم از این کیف پول بهره ببرید و پس از اتمام فعالیت خرید، فروش یا مشاهده دارایی‌ها سریعاً از آن خارج شوید.

کیف پول سرد یا سخت افزاری

کیف پول سخت افزاری اطلاعات مربوط به هر حساب کاربری را به شکل آفلاین در دستگاه‌های خاصی به شکل فلش مموری ذخیره خواهد کرد. در زمان نیاز به اطلاعات حساب این تجهیزات به سیستم‌های رایانه‌ای متصل شده و از اطلاعات آن بهره‌برداری شخصی صورت خواهد پذیرفت. کیف‌های پول سخت‌افزاری رایگان نبوده و برای تهیه آن باید هزینه مشخصی را پرداخت نمود. امنیت بسیار بالا و اختصاصی بودن این کیف پول جهت نگهداری رمز ارزها بسیاری از کاربران بزرگ دنیای کریپتو را به سمت استفاده از آن سوق داده است. قیمت گران کیف پول سخت‌افزاری تنها نکته منفی آن بوده ولی صرف هزینه برای امنیت نگهداری ارزهای دیجیتال امری عادی است.

انتخاب کیف پول مناسب برای امنیت ارز دیجیتال

کیف پول کاغذی

کیف پول کاغذی نوع نه چندان جالب توجه از کیف‌های دیجیتالی ارز دیجیتال بوده و کوین مورد نظر به شکل کد QR روی کاغذ چاپ خواهد شد. با استفاده از رابط‌های نرم افزاری کد خوانده شده و امکان نمایش و استفاده از اطلاعات میسر خواهد شد. آتش‌سوزی، خراشیده شدن کد QR و آسیب‌های فیزیکی به کاغذ از دلایل معمولی پایین بوده سطح کیفیت این کیف پول بوده و کم‌ترین رواج را در بین کاربران دارد.

کیف پول متمرکز و غیرمتمرکز

ماهیت اصلی دنیای کریپتو کارنسی به غیرمتمرکز بودن اطلاعات حساب کاربران بوده ولی وجود کیف‌های پول متمرکز به شکل صرافی نیز رواج خاصی دارد. به طور مثال صرافی بایننس به عنوان کیف پول متمرکز شکل کاریی مانند بانک داشته و علاوه بر صاحب حساب کاربری شرکت بایننس نیز به عنوان نفر سوم قادر به بررسی اطلاعات هر کار خواهد بود. اما در کیف پول غیرمتمرکز اجازه دسترسی به اطلاعات کاربران به شخص سوم داده نشده و تمام معاملات به شکل P2P صورت خواهد پذیرفت.

کیف پول صرافی

صرافی آنلاین ارزهای دیجیتال محلی برای تبدیل، خرید و فروش رمز ارزها بوده و وجود کیف پولی موقت جهت حفظ دارایی کاربران نیز جزئی از کیف پول‌ها محسوب خواهد شد. امکان دسترسی سریع به بازارها معاملاتی از مزایای این نوع کیف پول دیجیتالی بوده بسیاری از صرافی‌های اطلاعات کاربران را به شکل آفلاین ذخیره خواهند نمود.

ویژگی های یک کیف پول مناسب برای امنیت ارز دیجیتال

بسته به شرایط حساب کاربری هر فرد در بازار رمز ارزها امکان انتخاب انواع کیف پول مناسب میسر خواهد بود. در صورتی که به عنوان هولدر قصد نگهداری حجم زیادی از رمز ارزها برای مدت زمان طولانی را دارید، بهتر است از کیف پول سخت‌افزاری بهره ببرید. افزایش امنیت و نگهداری از رمز ارز در دستگاه‌های مخصوص اطمینان خاطر شما را افزایش داده و اطلاعات از دسترس سارقین آنلاین دور خواهد ماند. اما تریدرها و افراد تازه وارد به عرصه فعالیت‌های دیجیتالی بهتر است از نسخه‌های انلاین و کیف پول موبایلی یا دسکتاپ بهره ببرند.

در ادامه برخی از نکاتی که موجب افزایش امنیت و پویایی کیف‌های پول نرم افزاری شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.