کارگزاران به عنوان واسطه


توجه داشته باشید اشخاصی که قصد حضور قوی و ماندگار در بورس را دارند بهتر است سراغ کارگزاری با ارائه خدمات کامل بروند .

با مهمترین نهادهای مالی بازار سرمایه آشنا شوید

در یک تقسیم بندی کلی، مهمترین نهادهایی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند به نهادهای خود تنظیم گر ، واسطه های بازار و سایر فعالان بازار سرمایه تقسیم می شوند. در این نوشتار به مهمترین نهادهای مالی بازار سرمایه می پردازیم، با ما همراه باشید.

الف- نهادهای خود تنظیم گر

به عنوان اولین مورد از مهمترین نهادهای مالی بازار سرمایه می توان به نهادهای خود تنظیم گر اشاره کرد. مهمترین ویژگی نهادهای خود تنظیم گر ، برخورداري این نهادها از استانداردهاي حرفه اي و اخلاقی است. این ویژگی باعث می شود، برخی از وظایف نظارتی مقام ناظر بر بازار سرمایه به این نهادها تفویض شود. به بیان دیگر، نهادهای خود تنظیم گر مجازند برای حسن انجام وظایف و تنظیم فعالیت هاي حرفه اي خود، ضوابط و استانداردهاي حرفه اي و انضباطی لازم را وضع و اجرا نمایند. مهمترین نهادهای مالی بازار سرمایه به شرح زیر می باشند که در ادامه به هر یک از آنها می پردازیم.

 • بورس اوراق بهادار
 • بورس کالا
 • موسسات سپرده گذاري و نگهداري اوراق بهادار

1- بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار از جمله مهمترین نهادهای خود تنظیم گر فعال در بازار اوراق بهادار به شمار می رود. وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاري شفاف و منصفانه براي دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب براي نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضاي آن است. در این راستا، یک بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای مالی بورس ، به طور متعارف، مسئولیت هاي زیر را بر عهده خواهد داشت :

 • تصمیم گیري درباره پذیرش یا لغو پذیرش اعضا شامل کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان و مشاوران و مدیران سرمایه گذاري
 • تصمیم گیري درباره پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهاي مالی قابل دادوستد در بورس اعم از سهام، ابزارهاي بدهی و ابزارهاي مشتق
 • فراهم آوردن یک سیستم دادوستد مناسب و کارآمد
 • فراهم آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد براي تسویه و پایاپاي دادوستد
 • فراهم آوردن یک سیستم مناسب براي نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا
 • فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم براي توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد و نیز سایر اطلاعات لازم براي تصمیم گیري درباره دادوستد اوراق بهادار

نهادهای مالی بازار سرمایه

2- بورس کالا

از دیگر نهادهای خود تنظیم گر می توان به بورس کالا اشاره کرد. بورس هاي کالا به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی بازار سرمایه ، نهادهاي سازمان یافته اند که به منظور دادوستد کالا تشکیل می شوند. خرید و فروش کالاها در بورس هاي کالا به دو صورت انجام می شود. متقاضیان می توانند در قالب بازار نقدي یا بازار آتی به خرید و فروش کالاها بپردازند. در بازار نقدي، کالا به طور واقعی و فیزیکی در قیمت هایی که خریداران و فروشندگان روي آنها توافق کرده اند، دادوستد می شوند. بازار آتی متفاوت از بازار نقدي است. در بازار آتی، قراردادهاي آتی و نه خود کالاها، توسط واسطه هاي بازار و از طریق حراج حضوري مورد دادوستد قرار می گیرند. این قراردادها از آن جهت قرارداد آتی نامیده می شوند که بر اساس آنها تحویل یا دریافت مقدار مشخصی از یک کالاي خاص، در یک زمان معین، تضمین می شود.

نوسان پذیري قیمت کالاها، دلیل اصلی روي آوردن به بازارهاي آتی کالا است. این ویژگی در بین کالاهاي کشاورزي چشمگیرتر است و به طور عمده از عوامل مؤثر بر عرضه این کالاها به خصوص تغییرات آب و هوایی ناشی می شود. بورس هاي آتی از طریق ارتباط بین کسانی که می خواهند براي گریز از ریسک ناشی از ناپایداري قیمت کالاها، دادوستد تأمینی انجام دهند و کسانی که با به کار گرفتن سرمایه خود در این بازارها و پذیرش ریسک، انتظار کسب سود دارند، امکان دادوستد تأمینی براي کنترل ریسک نوسان قیمت کالاها را فراهم می آورند. بنابراین انتقال ریسک و توزیع آن بین اجزاي بازار از مهمترین کارکردهاي این بازارها به شمار می آید.

“کشف قیمت” یعنی گردآوري و آشکار نمودن اطلاعاتی در مورد قیمت هاي آتی کالاها، از دیگر کارکردهاي بازار آتی است. از آنجا که بر اساس قراردادهاي آتی، خریداران و فروشندگان توافق می کنند که کالاي معین را در زمان معینی در آینده، بر اساس قیمتی که اکنون تعیین می شود، تحویل دهند یا تحویل گیرند، رابطه اي بین قیمت قرارداد آتی و قیمت نقدي مورد انتظار در آینده ایجاد خواهد شد که این مورد توسط بازیگران بازار آتی تعیین می شود. پیشبینی این قیمت ها در تصمیم گیري هاي مربوط به سرمایه گذاري ها مؤثر خواهد بود.

نهادهای خود تنظیم گر

3- موسسات سپرده گذاری و نگهداري اوراق بهادار

از دیگر نهادهای خود تنظیم گر می توان به موسسات سپرده گذاری و نگهداري اوراق بهادار اشاره کرد. این موسسات با هدف نگهداري اوراق بهادار و انتقال مالکیت اوراق، بدون انتقال فیزیکی آن از طریق انتقال اوراق از یک حساب به حساب دیگر و به طور کلی تسهیل و تسریع دادوستد در بازار اوراق بهادار ایجاد شده اند. ایجاد موسسات سپرده گذاري و نگهداري اوراق بهادار، با توجه به گسترش چشمگیر بازارهاي مالی و رشد حجم دادوستد در بورس هاي اوراق بهادار، امري اجتناب ناپذیر بوده و باعث کاهش خطرات مربوط به تاخیر در تحویل، گم شدن، سرقت و جعل اوراق بهادار و صرفه جویی در وقت و هزینه نقل و انتقال اوراق شده و به افزایش کارایی تسویه، پایاپاي و انتقال اوراق بهادار کمک می کند.

ب- واسطه هاي بازار

به عنوان دومین مورد از مهمترین نهادهای مالی بازار سرمایه می توان به واسطه های بازار اشاره کرد. واسطه هاي بازار به عنوان نهادهاي اجرایی و عملیاتی بازار اوراق بهادار، تمامی فعالیت هاي مربوط به عرضه اولیه اوراق و تضمین فروش آنها، مدیریت پرتفوي، انجام سفارش هاي خرید و فروش مشتریان، مشاوره و امور مربوط به تهیه، پردازش و انتشار اطلاعات دادوستد اوراق بهادار و تنظیم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار در بازار را انجام می دهند. برخی از مهمترین واسطه هاي بازار را می توان به صورت زیر برشمرد :

1- شرکت هاي تامین سرمایه (بانک های سرمایه گذاری)

این نهاد از نهادهای مالی بازار سرمایه که در بازار اولیه فعالیت می کند، قیمت گذاري، بازاریابی و فروش اوراق بهادار شرکت ها را در انتشار اولیه از طریق عرضه عمومی یا خصوصی بر عهده دارد. مؤسسات مزبور، گاه بر اساس قرارداد متعهد می شوند که بخشی از اوراق بهادار شرکت را که فروش نرفته است، خریداري نمایند.

2- کارگزاران

اشخاصی هستند که به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان به دادوستد اوراق بهادار میپردازند. کارگزاران به عنوان نماینده مشتري و به حساب مشتري، در مقابل دریافت کارمزد، به خرید و فروش اوراق بهادار می پردازند.

3- معامله گران

معامله گران، واسطه هاي مالی هستند که به حساب خود اوراق بهادار می خرند و از موجودي سهام خود به مشتریان می فروشند یا اوراق بهادار آنها را خریداري می کنند. معامله گران کارمزد دریافت نمی کنند بلکه از تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق بهادار سود می برند.

4- مشاوران سرمایه گذاری

مشاوران سرمایه گذاري نهادهایی هستند که به اشخاص یا نهادهاي دیگر در زمینه ارزش گذاري اوراق بهادار، سرمایه گذاري در اوراق بهادار و تهیه سبد سرمایه گذاري مشاوره می دهند.

5- بازارگردانان

بازارگردانان از نهادهاي مهم فعال در بورس هاي اوراق بهادار می باشند که با داشتن توان مالی و تخصص لازم، مسئولیت حفظ بازاري منظم و مداوم براي سهام خاصی را عهده دار می شوند. در واقع بازارگردان با خرید و فروش سهام، به مقابله با عدم تعادل هاي موقت می پردازد و می کوشد تا عرضه و تقاضا را متعادل سازد. به عبارت دیگر بازارگردان گاه در نقش خریدار، در مواردي که سهم خاص و مورد نظر خریدار ندارد و گاه در نقش فروشنده، چنانچه سهم خاصی فروشنده نداشته ولی خریداران بالقوه اي دارد، در بازار فعالیت می کند. بازارگردان می تواند به عنوان یک کارگزار براي سفارش دهندگان خرید و فروش سهام را با استفاده از دفاتر خود که در آن سفارش خرید و فروش اوراق بهادار با قیمت هاي معین پیشنهادي ثبت شده است انجام دهد یا به عنوان یک معامله گر، اوراق بهادار تعیین شده را براي موجودي خود معامله کند.

6- شرکت های سرمایه گذاری

شرکت هاي سرمایه گذاري از جمله واسطه هاي مالی هستند که کارکرد اصلی آنها مدیریت تخصصی سرمایه گذاري در بازار اوراق بهادار می باشد، اگر چه انواع متعددي از شرکت هاي سرمایه گذاري با کارکردهاي مختلف وجود دارند، اما شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار به طور معمول با هدف مدیریت پرتفوي وارد بورس می شوند. این شرکت ها با فروش اوراق سرمایه گذاري خود به عموم، وجوه به دست آمده را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاري می کنند و به نمایندگی از دارندگان اوراق به اداره آن می پردازند.

ج- سایر فعالان بازار سرمایه

علاوه بر نهادها و موسسات فوق، نهادهاي دیگري با وظایف و کارکردهاي خاص به عنوان نهادهای مالی بازار سرمایه فعالیت می کنند که مهمترین آنها عبارتند از :

1- موسسات رتبه بندي خطر و اعتبار

کارکرد اصلی این نهاد از نهادهای مالی بازار سرمایه رتبه بندي اوراق بدهی شرکت ها با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی است. این موسسات با انجام تحلیل مالی، ارزیابی مدیریت، تحلیل صنعت و بررسی احتمال عدم پرداخت بهره یا سود و بازپرداخت کارگزاران به عنوان واسطه اصل سرمایه، نوع و شرایط تعهدات، حفاظت دارایی ها به هنگام ورشکستگی، سازماندهی مجدد و سایر مسائل قانونی و وجود ضمانت و بیمه به رتبه بندي اوراق بدهی شرکت ها می پردازند. مؤسسات مزبور با رتبه بندي اوراق بدهی با تعهدات ثابت، به سرمایه گذاران کمک می کنند تا چشم انداز پرداخت سقف تعهد شده مورد نظر را با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی ارزیابی کنند.

2- پردازشگران حرفه اي اطلاعات یا فروشندگان حرفه اي اطلاعات

فعالیت عمده اینگونه موسسات، گردآوري و پردازش اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیم در زمینه سرمایه گذاري در اوراق بهادار است.

ثبت شرکت کارگزاری ، شرایط لازم برای ثبت شرکت کارگزاری چیست؟

ثبت شرکت کارگزاری

با ثبت شرکت کارگزاری بیشتر آشنا شویم!

ثبت شرکت کارگزاری چیست؟ شرکت کارگزاری در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟ شرکت کارگزاری به نوعی شرکت مالی یا سرمایه گذاری گفته می شود که در زمینه خرید و فروش و انتقال انواع سرمایه های مالی، کالاهای ارزشمند و اوراق گرانبها مثل انواع اسناد و ارز فعالیت می کند و نقش مهمی در تنظیم ارز داخلی و خارجی کشور دارد. امروزه تعداد زیادی شرکت در زمینه انتقال اوراق و اسناد بهادر فعالیت می کنند و زمینه مناسبی را برای افزایش بهبود وضعیت اقتصادی و تجارت کشور فراهم می کنند.

این نوع شرکت نقش مهمی در افزایش میزان اعتبار و دارایی کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری دارد. در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات و شرایط ثبت شرکت کارگزاری با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی و شناخت بیشتر نسبت به ثبت این نوع شرکت با ما همراه باشید.

شرایط لازم برای ثبت شرکت کارگزاری چیست؟

 • اشخاص‌حقیقی یا حقوقی که قصد دارند شرکت کارگزاری ثبت کنند، باید حتما تابعیت کشور مورد نظر خود را داشته باشند. اگر شخصی قصد دارد در کشور ایران، شرکتی را به ثبت برساند، حتما باید تابع قوانین و مقررات کشور ایران باشد. در غیر این صورت امکان تأسیس شرکت برای فرد غیر قابل ممکن است. در صورتی که فرد به طور غیر قانونی اقدام به ثبت شرکت کند باید متناسب با قوانین کشور ایران مجازات شود. امروزه تعداد زیادی شرکت کارگزاری به صورت غیر قانونی فعالیت می کنند و مشکلات اقتصادی بسیار زیادی را برای کشور ایجاد می کنند و سرمایه مردم را به خطر می اندازند.امروزه بازار بورس یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی جهان به شمار می آید و افرادی که اطلاعات مناسب و مفیدی در این زمینه دارند می توانند سرمایه خود را افزایش دهند و از درآمد مناسبی برخوردار شوند.
 • شرکت کارگزاری، نقش مهمی در افزایش اعتبار و سرمایه یک کشور دارد و به عنوان یک واسطه بین مردم و دولت محسوب می شود و از اعتبار جهانی مناسبی برخوردار است. بنابراین افرادی که قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند حتما باید به این رشته کاملا مسلط باشند. یکی از شرایط لازم برای ثبت این نوع شرکت این است که شخصی که تصمیم دارد شرکت کارگزاری ثبت کند و در این حرفه مشغول به فعالیت شود باید حداقل چند ماه در این حرفه به طور آموزشی فعالیت کند و دوره های آموزشی مناسب را زیر نظر نهادهای مربوطه بگذراند. در صورتی که شخص موفق شد دوره کارآموزی یا کارورزی خود را به خوبی سپری کند، مدرک خود را از ادارات مربوطه دریافت می کند. در غیر این صورت فرد باید مدت زمان بیشتری را برای فعالیت در این حرفه بگذراند تا بتواند مدرک خود را از مراجع مربوطه دریافت کند. امروزه تعداد زیادی از افراد که در زمینه بازار بورس فعالیت می کنند، به طور آکادمیک در این رشته تحصیل کرده اند و نسبت به افرادی که صرفا مدت زمان کوتاهی برای آشنایی با این رشته طی کرده اند، از تبحر و تسلط بهتر و بیشتری برخوردار هستند.

شرایط و مراحل ثبت شرکت کارگزاری

 • اگر چندین نفر قصد دارند که به طور شراکتی به ثبت شرکت کارگزاری بپردازند باید مقدار سهام هرکدام از آن ها به طور دقیق مشخص شود و به همراه مدارکی مثل شناسنامه، کارت ملی و سایر مدارک مورد نیاز به مراجع قانونی تحویل داده شود تا به طور دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. یکی از مهمترین شرایط لازم برای ثبت شرکت کارگزاری میانگین سنی فرد می باشد. سن فردی که قصد دارد شرکت ثبت کند نباید از ۲۵سال کمتر باشد. در صورتی که سن فرد کمتر از ۲۵ سال باشد، شخص به طور قانونی صلاحیت لازم و کافی را جهت تأسیس و ثبت شرکت ندارد.
 • یکی از مهمترین شرایط لازم برای ثبت شرکت کارگزاری این است که شخص دارای سابقه کیفری و جزایی نباشد. در صورتی که شخص دارای سابقه کیفری باشد، از نظر قانونی صلاحیت لازم را بر ای تأسیس شرکت ندارد و در صورتی که به طور غیر قانونی اقدام به تأسیس شرکت کند، از نظر قانون مجرم محسوب می شود و مجازات می شود. شرکت کارگزاری یکی از مهمترین شرکت های سرمایه گذاری است که نقش مهمی در افزایش سرمایه و اعتبار کشور دارد. این شرکت زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کند و در بازار بورس نقش مهمی دارد. امروزه تعداد زیادی از افراد سرمایه خود را به این شرکت ها می سپارند و از این طریق درآمد زایی می کنند. هر چقدر که نقل و انتقال اوراق بهادار بین کشورهای مختلف بیشتر باشد، تعامل اقتصادی بین کشورها در سراسر جهان افزایش می یابد.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم در مورد شرایط و خصوصیات ثبت شرکت کارگزاری با شما عزیزان صحبت کنیم و اطلاعات کامل و جامعی در مورد این موضوع در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم مطالب بیان شده در این مقاله مورد توجه و پسند شما قرار گیرد.

کارگزاران به عنوان واسطه

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / کارگزاری چیست؟ ویژگی های بهترین کارگزاری برای سرمایه گذاری

کارگزاری چیست؟ ویژگی های بهترین کارگزاری برای سرمایه گذاری

با توجه به اینکه هیچ‌ شخصی قادر به دریافت کد بورسی و خرید و فروش سهام، بدون مراجعه به یک کارگزاری رسمی‌ نیست پس شما باید یک کارگزاری را برای دریافت کد بورسی و خرید و فروش سهام انتخاب کنید. برای انتخاب یک کارگزاری مناسب باید نکات مهمی‌ را در نظربگیرید. در ادامه توضیح خواهیم داد که کارگزاری چیست و ویژگی های بهترین کارگزاری برای سرمایه گذاری در بورس را معرفی خواهیم نمود.

کارگزاری چیست؟ چگونه بهترین کارگزاری را انتخاب کنیم؟

کارگزاران همان اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده را در بازار بورس عمل میکنند. در واقع کارگزاری ها عامل تطابق عرضه و تقاضا می باشند و به زبان ساده کارگزاری ها وظیفه پیداکردن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را بر عهده دارند و به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم خواهند شد .

کارگزاری چیست؟ ویژگی های بهترین کارگزاری برای سرمایه گذاری

کارگزاران با انجام و قبولی در آزمون‌های مختلف و خاص انتخاب خواهند شد و سپس مجوز تاسیس خود را از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت می‌کنند و آماده فعالیت در این حوزه میشوند.

نحوه انجام فعالیت آنها به این صورت است که کارگزاران با حساب مشتریان خود وارد بازار می‌شوند و با وکالت از سوی آنها اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند.

معیارهای انتخاب یک کارگزاری مناسب چیست؟

سرمایه‌گذاران دائمی‌و بزرگ بورس هر کدام با کارگزار معینی کار می‌کنند.

تمامی کارگزاران به غیر از کارگزارانی که به تازگی مجوز مشاوره و سبدگردانی دریافت کرده‌اند اجازه ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران را دارند، اما توجه داشته باشید که کارگزاران تنها کارمزد خود را دریافت خواهند کرد و برای آنها فرقی نمیکند که سرمایه‌گذاران چه سهمی‌ را معامله کنند.

از جمله مهم‌ترین معیار‌ها برای انتخاب بهترین کارگزاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • داشتن سیستم‌های داخلی مناسب
 • ارائه پشتیبانی مناسب
 • قابلیت انجام سریع سفارش مشتری
 • داشتن اطلاعات مربوط و کافی
 • حجم سرمایه سرمایه‌گذار

کارگزاری ها در دو گروه تقسیم بندی می شوند

کارگزاری چیست؟ ویژگی های بهترین کارگزاری برای سرمایه گذاری

کارگزاری با ارائه خدمات کامل

در کارگزاری با ارائه خدمات کامل، خدمات متنوع و کاملی به مشتریان ارائه خواهد شد، خدماتی از قبیل

 • برنامه‌ریزی مالی
 • مدیریت سبد سهام
 • مشاوره
 • و …

این کارگزاری ها علاوه بر خدمات خرید و فروش خدمات متنوع دیگری هم انجام می دهند، خدماتی مانند:

 • محاسبه ریسک و بازده سرمایه گذاری هر شخص حقیقی و حقوقی
 • انجام تحلیل درباره پرتفوی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری
 • ارائه خبرنامه‌های تحلیلی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه

توجه داشته باشید اشخاصی که قصد حضور قوی و ماندگار در بورس را دارند بهتر است سراغ کارگزاری با ارائه خدمات کامل بروند .

کارگزاری با ارائه خدمات محدود

کارگزاری با ارائه خدمات محدود کارگزاری می باشد که فقط به انجام معامله میپردازد و کارمزد دریافت می‌کند، در واقع کارگزار با خدمات محدود، خدمات کمتر و محدودتری نسبت به کارگزار با خدمات کامل، ارائه میدهد اما در مقابل کارمزد کمتری هم نسبت به کارگزار با خدمات کامل دریافت میکند.

خدمات در کارگزاری با خدمات محدود، شامل موارد زیر میباشد:

 • ارائه قیمت‌های لحظه‌ای سهام
 • ارائه اطلاعات درباره عرضه و تقاضای بازار
 • ارائه اطلاعات درباره حجم معاملات روزانه

برای تازه وارد‌ها انتخاب کارگزار محدود توصیه می‌شود اما بهتر است پس از زمانی فعالیت به دنبال یک کارگزار با خدمات کامل باشد .

ویژگی های بهترین کارگزاری برای سرمایه گذاری

برای انتخاب یک کارگزاری مناسب باید معیارهای زیادی را در نظر بگیرید و سپس بهترین کارگزاری برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید اما بهترین کارگزاری ها چه ویژگی هایی دارند؟

کارگزاری چیست؟ ویژگی های بهترین کارگزاری برای سرمایه گذاری

۱ – ارائه خدمات پشتیبانی حرفه ای

ارائه خدمات پشتیبانی در کارگزاری‌ها بسیار بااهمیت می باشد و مشتریان به این موضوع بسیار اهمیت میدهند به دلیل اینکه عدم پشتیبانی صحیح و با سرعت برای رسیدگی به مشکلات حتی می‌تواند منجر به ضرر و زیان آنها شود، پس تمامی کارگزاری ها باید تلاش کنند تا مشتریانشان بتواند خیلی سریع پاسخ خود را از اپراتور و پشتیبانی آنلاین کارگزاری دریافت نمایند.

۲ –ارائه مشاوره، تحلیل سهام ها، آموزش تحلیل ها

با وجود اینکه در حال حاضر گروه های تلگرامی و اینستایی زیادی وجود دارد که به ارائه تحلیل سهام های مختلف، سیگنال دهی، مشاوره و آموزش میپردازند اما افراد به دنبال یک منبع موثق و معتبر هستند تا تحلیل‌های معتبر، مشاوره و آموزش‌های جامع بورسی را با خیال راحت از آنها دریافت کنند و قطعا اگر یک شرکت معتبر این خدمات را ارائه دهد مشتریان به جای گروه های تلگرامی و … به سمت چنین شرکت‌هایی خواهند رفت.

۳ – ارائه بسته‌های اعتباری و تخفیف در کارمزد

بسیاری از سرمایه‌گذارانی که کارشان فعالیت دائم در بورس است اهمیت زیادی به خدمات کارگزاری مانند ارائه بسته‌های اعتباری و یا تخفیف در کارمزد معاملات میدهند.

بر این اساس برخی از کارگزاری‌ها به منظور جذب مشتری بیشتر، اقدام به ارائه تخفیف کارمزد به مشتریان خود می‌نمایند و البته توجه اشته باشید معمولا این تخفیف در اختیار مشتریان با سرمایه‌های سنگین قرار خواهد گرفت.

همچنین بسته‌های اعتباری مبلغ های معینی از سرمایه (معمولا این مبالغ با توجه به میزان گردش حساب مشتری مشخص میشود و بابت این مبلغ هم از مشتری یک تضمین دریافت می‌شود) می باشند که کارگزاری این مبلغ را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد تا مشتریان با آن به معامله بپردازند.

البته دقت داشته باشید که در بیشتر کارگزاری‌ها دادن اعتبار برنامه مشخصی ندارد ( برای دسترسی به این اطلاعات به سایت کارگزاری مورد نظرتان مراجعه کنید) و البته بهتر است کارگزاری را انتخاب کنید که این فرایند در آن بطور سیستماتیک تعریف شده باشد.

۴ – ارائه سامانه معاملات برخط (آنلاین) و امکانات مربوط به آن

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دسترسی و استفاده تقریبا همه افراد از اینترنت اگر شرکتی خدمات آنلاین به مشتریان خود ارائه ندهد دور از ذهن است که بتواند مشتران زیادی را جذب کند.

خدمات آنلاین کارگزاری ها مانند ثبت به موقع سفارشات خرید و فروش بصورت آنلاین، مشاهده دقیق گردش حساب، مشاهده سبدسهام به همراه سود و زیان آن، همچنین امکان درخواست واریز و انتقال پول انلاین به صورت منظم و به موقع حداقل خدماتی است که مشتریان از یک کارگزاری انتظار دارند تا انجام دهد.

موارد مذکور حداقل امکاناتی بود که باید یک کارگزاری در سیستم معاملاتی آنلاین خود ارائه دهد، و در صورتی که کارگزاری سایر امکانات مانند یکپارچه بودن سیستم معاملاتی اوراق بهادار با سایر بخش‌ها، امکان انجام معاملات سریع و… را ارائه دهد برای آن یک مزیت محسوب خواهد شد.

۵ – دسترسی آسان به کارگزاری چه بصورت آنلاین چه حضوری

با اینکه بعضی از کارگزاری‌ها خدمات آنلاین خوبی ارائه میدهند، اما وقتی در شهر شما شعبه ای نداشته باشد و قادر نباشید بصورت حضوری برای انجام برخی کارهایتان به شعبه کارگزاری مورد نظر در شهر خودتان بروید خیال‌تان از بعضی جهات راحت نخواهد بود.

همچنین کارگزاران به عنوان واسطه زمانی که یک کارگزاری در هرهای مختلف سراسر کشور شعب فعال داشته باشد نشان دهند این است که، آن کارگزاری در زمینه کاری‌اش امکانات گسترده‌ای دارد و امکان ارائه خدمات وسیع تر به مشتریان خردش بیشتر است.

۶ –کارگزار باید دارای مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار باشند

بهتر است قبل از انتخاب کارگزاری، به بررسی اطلاعات و مجوزهایی که کارگزاران از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده‌اند بپردازید تا بتوانید بهترین ارگزاری را برای خود انتخاب نمایید.

با توجه به اینکه ممکن بعضی از کارگزاری‌ها در یک بورس خاص بطور مثال فقط بورس اوراق بهادار یا فقط بورس کالا فعالیت کنند، درصورتی که شما قصد انجام معاملات در بازارهای دیگر را بطور مثال بورس انرژی داشته باشید نباید مشتری آنها شوید به دلیل اینکه مجوز فعالیت در بورس انرژی را ندارند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

ثبت شرکت کارگزاری

کارگزار به فردی اطلاق می شود که دارای شخصیت حقوقی می باشد. کارگزاران در زمینه ی خرید و فروش اوراق بهادار و یا اوراق در زمینه ی دادن خدمات به مشتریان در بازار سرمایه می باشد، فعالیت می کنند. موسسات حقوقی که خرید و فروش اوراق بهادار به واسطه آنها صورت می گیرد، شرکت های کارگزاری نام دارند. شرکت های کارگزاری با دریافت مبلغی تحت عنوان حق العمل یا به عبارت دیگر حق کارگزاری به نمایندگی از سوی خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می دهند. شرکت های کارگزاری به شکل مستقیم تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند، بنابراین انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مستلزم تایید از سوی سازمان مربوطه خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت کارگزاری تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

ثبت شرکت کارگزاری

شرکت های کارگزاری اولین و قدیمی ترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستند از این رو مقررات زیادی در خصوص آن ها به تصویب رسیده است. مقررات مربوط به اخذ مجوز فعالیت، تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، ضوابط حاکم بر تبلیغات آن ها، سبدگردانی، عضویت در کانون کارگزاران و شرایط فعالیت در بورس از جمله مقررات حاکم بر کارگزار هستند. همه شرکت های کارگزاری دارای اساسنامه مدون مشابه هستند که به تصویب سازمان بورس رسیده است.

طبق دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد مجوزهای قابل صدور برای تاسیس شرکت کارگزاری را تعیین و طبق اعلان فراخوان از متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری یا دریافت مجوز فعالیت در بورس مورد نظر دعوت به عمل می آورد تا مدارک و اطلاعات خود را ارائه دهند. در فراخوان مذکور حدود خدمات قابل ارائه، بورس مورد نظر و سایر شرایط قید می گردد. با توجه به نیاز بازار سرمایه به خدمات کارگزاران جدید، سازمان بورس هر زمان که لازم تشخیص دهد، نسبت به فراخوان عمومی مزبور جهت پذیرش کارگزاران جدید در هر یک از بورس ها اقدام نموده و شرایط لازم از نظر حداقل سرمایه، صلاحیت های لازم جهت سهامداران و اعضای هیئت مدیره آنان، شرایط فضای کاری و نرم افزارهای مورد نیاز و پرسنل لازم را برآورد نموده و از متقاضیان ثبت نام می نماید. پس از پایان مهلت فراخوان مدارک متقاضیان بررسی و بر اساس امکانات رتبه بندی می شوند و برای متقاضیان دارای بیشترین امتیاز موافقت اصولی صادر می گردد و به آن ها طبق بند الف ماده سه حداکثر چهار ماه از تاریخ ابلاغ اولیه مهلت تاسیس و احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت بر اساس مجوز صادره اعطاء می گردد.

مقررات حاکم بر کارگزاری

 • مطابق ماده ۳۴ قانون بازار فعالیت کارگزاران در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس، طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تایید سازمان می رسد، البته شروع به فعالیت کارگزاری، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات است.
 • به موجب ماده ۲۹ قانون بازار، صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش های ویژه حسابرسی کارگزاران، باید به تایید کارگزاران به عنوان واسطه سازمان برسد.
 • بر اساس ماده ۳۸ قانون بازار در صورتی که کارگزار، درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشد، باید مراتب را به سازمان، کانون و نیز بورس مربوطه اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع نماید.
 • مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات، سفارشاتی که توسط کارگزار به سامانه معاملات وارد می شوند، حداقل باید شامل این موارد باشند: نماد معاملاتی، تعیین خرید یا فروش، نوع سفارش، حجم سفارش، شرایط قیمتی، کد معاملاتی و اعتبار زمانی سفارش.

شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان

دسترسی کارگزار به سیستم معاملات و امکان فروش سهام اشخاص موجب شده است تا وظیفه احراز هویت مشتری بر عهده کارگزار باشد. کارگزاران مطابق مقررات نسبت به احراز هویت و شناسایی مشتریان اقدام می نمایند و تصویب قانون پولشویی و آیین نامه آن، این مسئولیت را دو چندان نموده است. کارگزاران مکلف به ثبت و نگهداری مدارک مربوط به سوابق شناسایی مشتریان و اطلاعات، مستندات و سوابق مربوط به معاملات می باشند.

شرایط تاسیس کارگزاران به عنوان واسطه شرکت کارگزاری بورس

 • تابعیت ایران
 • عدم سوء پیشینه کیفری
 • داشتن حسن شهرت
 • دارای حداقل سن 25 سال
 • دارای حداقل 3 سال سابقه کارآموزی
 • گذراندن امتحان حرفه ای و نظری
 • دادن وثیقه نقدی یا ملکی به میزان تعیین شده توسط شورای بورس
 • اجازه هیئت بورس

شرکت های کارگزاری را می توان در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود به ثبت رساند که در ادامه به شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این شرکت ها می پردازیم.

ثبت شرکت کارگزاری سهامی خاص

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص به شرح ذیل است:

 • حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
 • حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
 • حداقل سرمایه 1000000ریال

مدارک لازم برای ثبت کارگزاران به عنوان واسطه شرکت سهامی خاص به شرح ذیل است:

 • کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
 • امضای اقرارنامه
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • تنظیم وکالتنامه بنام وکیل، چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود.

ثبت شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل است:

 • وجود حداقل 2 نفر عضو
 • حداقل سرمایه 100000 ریال
 • تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر است:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • امضای اقرارنامه
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

ثبت نام در بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار، یکی از فعال‌ترین بازارهای مالی حال حاضر است که سرمایه گذاری در آن به همراه مهارتی کافی می‌تواند بازده بسیاری برایتان به همراه داشته باشد؛ اما در حال حاضر برای ثبت نام در بورس اوراق بهادار و انجام معامله در آن مانند گذشته دیگر نیازی به حضور فیزیکی در تالار بورس نیست و شما با در اختیار داشتن اینترنت و لپ تاپ یا گوشی همراه قادر خواهید بود به‌راحتی سهام مورد نظر خود را خرید و فروش کنید. مراحلی که باید به‌صورت کلی طی شوند عبارت‌اند از:

 1. ثبت نام در سجام
 2. دریافت کد بورسی
 3. ثبت نام در کارگزاری و دریافت اطلاعات حساب
 4. شروع معاملات

برای سرمایه گذاری در بورس، چه به‌صورت یک شخص حقیقی و چه به‌صورت حقوقی، در ابتدا نیاز به یک کارگزار رسمی و مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار دارید تا “کد بورسی یا همان کد معاملاتی” خود را از آن دریافت کنید. این کد برای هر شخص منحصر به فرد است و در واقع شناسه‌ی او در بازار بورس به‌حساب می‌آید که از تعدادی حرف و عدد تشکیل شده است. کد بورسی یکی از الزامات ورود به بورس اوراق بهادار و خرید و فروش در بازار سرمایه است. چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی در سامانه اطلاعاتی بورس از طریق این کد شناسایی می‌شوند. نحوه‌ی ثبت نام در بورس و دریافت کد بورسی در بیشتر کارگزاری‌ها در شهرهای مختلف، به‌صورت غیر حضوری و حضوری از طریق شعب کارگزاری انجام می‌شود.

کارگزاری چیست ؟

کارگزاری در بورس همانند یک بنگاه املاک می باشد که نقش واسطه بین سرمایه گذاران و شرکت های پذیرفته شده در بورس را ایفا میکند. این فعالیت ها نیازمند کسب مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .

این کارگزاری ها به دلیل اینکه از سازمان مجوز کسب کرده اند اعتبار لازم برای اینکه بخواهید از آنها برای معاملات خود استفاده کنید را دارند. پس نیازی نیست که نگران اعتبار کارگزاری ها باشید و ترس از این داشته باشید که بخواهند پول شما را از بالا بکشند.

کارگزار چه کسی است؟

کارگزارها اشخاصی هستند که به نمایندگی از طرف سرمایه گذارن اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه میکنند .

همانطور که شما برای افتتاح حساب در بانک به یکی از شعب بانک های مورد تایید بانک مرکزی مراجعه میکنید برای سرمایه گذاری در بورس هم باید به یکی از کارگزاری های مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه کنید و فرم های تعریف شده سازمان را تکمیل نمایید. همچنین باید قبل از مراجعه به کارگزاری در سامانه سجام ثبت‌نام نمایید. ثبت نام در کارگزاری رایگان بوده و فقط برای ثبت نام در سامانه سجام از شما مبلغی ( اندک) دریافت میشود.

کارگزاری ها در ازای خدماتی که به شما ارائه میدهند مبلغی را به عنوان کارمزد معاملاتی از شما دریافت میکنند . طبق قانون میزان هزینه دریافتی کارگزاری ها ۰٫۵ درصد ارزش فروش سهام است.

فیلم معرفی کارگزاری چیست:

پیشنهاد میکنیم این مطالب را از دست ندهید : نحوه ثبت نام در بورس

کارگزاری ها چه خدمات دیگری ارائه میدهند :

کارگزاری ها علاوه بر خدمات خرید و فروش خدمات دیگری نیز ارائه میدهند که عبارتند از : مشاوره سرمایه گذاری ، تخفیف کارمزد معاملاتی ، برگزاری کلاس های آموزشی٬ پرداخت اعتبار (همانند وام) برای معامله گران و …

اعتبار معاملاتی :

بعضی از کارگزاری با توجه به میزان خرید و فروش شما اعتباری مانند وام بانکی به سرمایه گذاران میدهند که این مورد میتواند مشتریان را ترغیب کند تا از این کار گذاری ها استفاده نمایند. اعتباری که کار گزاری به شما میدهد سودی همانند سود بانکی دارد.

البته بعضی از کار گزاری ها میزان سودی که دریافت میکنند و همچنین نحوه تسویه شان مختص خودشان است در نتیجه باید از خود کار گزاری تان سوال کنید تا ببینید نحوه پرداخت و تسویه اعتبارشان به چه صورتی است.

مشاوره سرمایه گذاری :

برای یک سرمایه گذاری موفقیت آمیز در بورس نیازمند تحلیل مسائل مختلف در حوزه بورس هستید به همین دلیل بسیاری از کارگزاری ها در این زمینه مشاوره هایی میدهند برخی از کارگزاری ها برای سرمایه های بالا یک میلیارد تومان مشاوره میدهند و برخی هم بدون توجه به سرمایه به شما مشاوره میدهند.

کارگزاری چیست ؟

تخفیف معاملاتی :

همانطور که در مباحث قبلی اشاره کردیم کارگزاری ها در ازای خدماتی که ارائه میدهند مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت میکنند که سقف آن توسط سازمان بورس تعیین میشود ، با این وجود برخی از کارگزاری ها با توجه به سیاست کاری خود مبلغی را تخفیف میدهند تا از این طریق مشتریان بیشتری جذب کنند.

باشگاه مشتریان :

جدیدا برخی از کارگزاری ها تنها برای مشتریان خود باشگاه مشتریان طراحی کردند و خدمات و امکانات ویژه ای را در این باشگاه ها به مشتریان خود ارائه می دهند. استفاده از این خدمات و امکانات در باشگاه به صورت امتیازی است که وابسته به فعالیت مشتریان است. برای مثال برخی از کارگزاری ها برای معرفی مشتریان جدید به آنها اعتبار مالی می دهند.

بهترین کارگزاری کدام است ؟!

کارگزاری های زیادی در ایران در حال فعالیت هستند. ولی می توان گفت بهترین کار گذاری های فعال در ایران مفید و آگاه هستند همچنین کارگزاری بانک ملت نیز از کیفیت و امکانات کارگزاران به عنوان واسطه خوبی بهره می برد.

کارگزاری ها در ایران درجه بندی شده هستند که این درجه بندی بر اساس کیفیت خدمات و انجام معاملات به صورت های مختلف در بازار سرمایه می باشد. این درجه بندی را می توانید از سایت سازمان بورس دانلود کنید و مشاهده نمایید. برای مثال کار گزاری مفید درجه الف را دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.