مدیریت ریسک مالی


کتاب مدیریت ریسک شرکت از تئوری تا عمل نوشته استیون ام. براگ، با راه‌حل‌ها و راهکارهایی که ارائه می‌دهد به شما کمک می‌کند خطرپذیری در موقعیت‌های مالی و در کسب‌وکار خود را بهتر و آسان‌تر کنترل و رهبری کنید تا به ضرر و زیان‌های شدید گرفتار نشوید. درباره کتاب مدیریت ریسک شرکت از تئوری تا عمل: ریسک به معنای عدم قطعیت در پیامدهای آتی است. در هر کسب و کاری عدم قطعیت بالایی وجود دارد و شرایطی که بتوان. ادامه ›

شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکت‌ها با رویکرد معادلات ساختاری

هدف: هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکت‌ها با در نظر گرفتن تأثیر نوسان‌‌های این عوامل و گزینش متغیرهای منتخب است.
روش: در این پژوهش از اطلاعات 145 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1398 استفاده شده است؛ همچنین برای تحلیل یافته‌ها از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و از 31 متغیر شامل نسبت‌های مالی، عوامل اندازه، رشد شرکت و استراتژی‌های رقابتی با هم و به‌‌طور هم‌‌زمان بهره گرفته شده است.
نتایج: نتایج نشان داد 6/58 درصد از ریسک مالی را نوسان‌‌های متغیرهای پژوهش توضیح داده‌‌اند؛ همچنین با استفاده از مقادیر بارهای عاملی و آزمون ضرایب بتا مشخص شد که نسبت‌های مالی تعهدی مانند حاشیۀ سود خالص، حاشیۀ سود عملیاتی، دورۀ گردش دارایی، نسبت سود انباشته به دارایی، نسبت جاری، نسبت نقدی و نسبت هزینۀ بهره به فروش خالص و نسبت‌های مالی نقدی مانند نسبت جریان نقد عملیاتی به مجموع دارایی و نسبت جریان نقد عملیاتی به بدهی‌های بلندمدت اهمیت خاصی دارند؛ علاوه‌‌بر این نتایج آزمون تی نشان داد تأثیر نسبت‌های مالی، عوامل اندازه، رشد شرکت و استراتژی‌های رقابتی بر ریسک مالی معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23831170.1400.9.2.4.8

موضوعات

عنوان مقاله [English]

dentifying the Factors Affecting the Financial Risks of Companies Using the Structural Equations Approach

نویسندگان [English]

  • Saman Tavakoli 1
  • Ali Ashtab 2

1 Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the mediating role of the cost stickiness in the relationship between intangible assets and the purpose of this paper was to identify the factors affecting the financial risks of companies by considering the effects of fluctuations of those factors and selecting the selected variables. In this study, the information of 145 listed companies at Tehran Stock Exchange during 2011-2020 was used. Also, to analyze the findings, the structural equations modeling approach and 31 variables, including financial ratio, size factor, company growth, and competitive strategy, were utilized together and simultaneously. The results showed that 58.6% of financial risks were explained by fluctuations in the research variables. Also, by using the load factor values and beta coefficient test, the accrued financial ratios, such as net profit margin, operating profit margin, asset turnover period, accumulated profit-to-asset ratio, current ratio, and cash ratio, as well as cash financial ratios, including the ratio of operating cash flow to total assets and the ratio of operating cash flow to long-term liabilities, were found to be of particular importance. In addition, by using the t-test, the effects of financial ratios, firm size, growth factors, and competitive strategies on financial risks were observed to be significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive strategy
  • Financial ratio
  • Financial risk
  • Structural equations modeling
مراجع

Abbaszadeh, M. R., Kazemi, M., Kardan, B. & Haghighitalab, B. (2013). Study the relationship between capital structure and efficiency in listed companies tehran stock exchange using data envelopment analysis technique. Tehran Stock Exchange Quarterly, 6(24), 79-137. (In Persian)

Aflatooni, A. (2013). Statistical analysis with eviews in accounting research and financial management. Tehran: Termeh Publications. (In Persian)

Aligholi, M. (2018). The effect of macroeconomic variables on capital structure in iranian capital market. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 6(23), 398-413. http://dx.doi.org/10.32598/JMSP.6.3.398. (In Persian)

Ashtab, A., Haghighat, H. & Kordestani, Gh. R. (2017). Developing of financial distress prediction models and its effect on earnings management tools (Doctoral Dissertation), Imam khomeini international university. (In Persian)

Berger, A. N. & Di Patti, E. B. (2006). Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry. Journal of Banking & Finance, 30(4), 1065-1102.

Boiko, M. O. (2019). Problematic aspects of financial risk assessment methodology in stevedoring companies. World Science, 1(12 (52)), 32-38.

Caroline, A., O. (2015). Determinants of financial risk in listed companies nairobi securities exchange in kenya (Doctoral Dissertation), Jomo kenyatta university of agriculture and technology.

Chai, Y. & Xia, E. (2008). Financial risk measurement and prevention. The International Conference on Risk and Reliability Management, Beijing, china.

Chung, K. H., Elder, J. & Kim, J. C. (2010). Corporate governance and liquidity. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 265-291.‏

Dang, H. T., Phan, D. T., Nguyen, H. T. & Hoang, L. H. T. (2020). Factors effecting financial risk: Evidence from listed enterprises in vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(9), 11-18.‏

Eizadinia, N. & Alinaghian, N. (2010). Investigating the relationship between profit error prediction and financial and business risk in listed companies tehran stock exchange. Journal of Accounting and Auditing Research, 2(7), 72-85. http://dx.doi.org/10.22034/IAAR.2010.105150. (In Persian)

Gao, B. (2021). The use of machine learning combined with data mining technology in financial risk prevention. Computational Economics, 1-21.‏

Gunarathna, V. (2016). How does financial leverage affect financial risk? An empirical study in sri lanka. Amity Journal of Finance, 1(1), 57-66.‏

Guney, Y., Li, L. & Fairchild, R. (2011). The relationship between product market competition and capital structure in chinese listed firms. International Review of Financial Analysis, 20(1), 41-51.‏

Hashemi, S., Hosseini, S. & Barandan, S. (2012). The comparison of incremental information content of cash and accrual ratios for financial performance evaluation of companies using data mining. Journal of Financial Accounting Research, 4(2), 63-82. (In Persian)

Hassani, H. & Pakmaram, A. (2017). Factors influencing capital structure of companies with emphasis on the business cycle. Financial Management Strategy Quarterly, 5(1), 77-97. http://dx.doi.org/10.22051/JFM.2017.11631.1141. (In Pearsian)

Hau, V. T. (2017). An analysis of factors influencing financial risk of real estimate firms listed on ho chi minh stock market. Journal of Economics and Development, 240, 86-93.

Hejazi, R. & Khademi, S. (2013). The effect of economic factors and firm characteristics on the capital structure in listed companies tehran stock exchange (TSE). Journal of Financial Accounting Research, 5(2), 1-16. (In Pearsian)

Kiraci, K. (2019). Determinants of financial risk: مدیریت ریسک مالی An empirical application on low-cost carriers. Scientific Annals of Economics and Business, 66(3), 335-349.‏

Lari Dashtbayaz, M., Salehi, M. & Sekhavatpoor, M. (2018). The relationship between financial constraints, the structure of assets and financing in companies listed in tehran stock exchange. Journal of Asset Management and Financing, 6(1), 181-196. http://dx.doi.org/10.22108/AMF.2017.21332. (In Persian)

Loudon, G. F. (2004). Financial risk exposures in the airline industry: Evidence from Australia and New Zealand. Australian Journal of Management, 29(2), 295-316.

Madrakian, H., Movahedi, M. M., Tabibirad, V. & Tabibirad, M. (2012). Predicting financial ratios using artificial neural networks in listed companies tehran stock exchange. Management Quarterly (Researcher), 9 (Special Issue), 65-75. (In Persian)

Mazlooman, M. H., Vatanparast, M. H. & Meshki, M. (2020). The investigating relationship between financial leverage, company growth, institutional investment and company size (Master Thesis in Accounting(, North Strategy Higher Education Institute. (In Persian)

Memon, Z. A., Chen, Y., Tauni, M. Z. & Ali, H. (2018). The impact of cash flow volatility on firm leverage and debt maturity structure: Evidence from china. China Finance Review International.‏ https://doi.org/10.1108/CFRI-06-2017-0106.

Moezzirad, M. & Noorbakhsh Langeroudi, M. M. (2018). The effect of exploratory (offensive) and defensive (cost leadership) business strategy on the financial leverage in listed companies tehran stock exchange. Third National Conference on Engineering Management, Ashrafieh astaneh. (In Persian)

Moradi, M. & Sepahvandi, S. (2015). The impact of competitive strategies on stability of financial performance and risk. Journal of Financial Accounting Research, 7(3), 75-90. (In Persian)

Mousavi Haghighi, M. & Khalifeh, M. (2015). Simulating the effect of financial leverage model on company value via system dynamics approach (Case study: National iranian copper industries company). Journal of Asset Management and Financing, 3(3), 83-104. (In Persian)

Najafi moghadam, A. (2017). The impact of financial flexibility on capital structure decisions with using brian clark and farkland and wang. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 8(33), 153-182. (In Persian)

Namazi, M. & Ghaffari, M. J. (2015). Investigating the importance and role of information on the ability of managers and financial ratios as a criterion in selecting the optimal stock portfolio in companies listed on the tehran stock exchange (using data envelopment analysis). Financial Accounting Quarterly, 7(26), 1-30. (In Persian)

Ostadi, B. & Tadrisi Pajou, P. (2019). Presenting a model for measurement of the relationship between financial risks and financial ratios. Journal of Experimental Studies in Financial Accounting, 16(63), 109-127. http://dx.doi.org/10.22054/QJMA.2019.10648. (In Persian)

Rezaei, M. (2015). The study of relationship between cash Flow and financial leverage in listed companies tehran stock exchange. The First National Conference on Applied Research in Accounting, Management and Economics. December 2015, Islamic azad university, Damghan branch. (In Persian)

Rezaei Manesh, A. A., Jamshidi, H. & Jalili, S. (2015). The impact of real profit management on capital cost and financial risk of tehran stock exchange companies. International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting, 2. (In Persian)

Setayesh, M. H. & Ebrahimi, F. (2021). Relationship of مدیریت ریسک مالی substitution rate of use of financial leverage in capital structure and tax avoidance. Financial Accounting and Auditing Research, 13(49), 53-72. (In Persian)

Simantinee, S. & Kumar, T. V. V. (2015). Factors influencing financial risk-A case study of NSE NIFTY companies. International Journal in Management & Social Science, 3(8), 132-137.‏

Tavosi, J., Keshtegar, A. & Kamalian, A. (2019). The relationship between financial leverage, firm growth and financial strength in listed companies tehran stock exchange. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1398(39), 37-42. (In Persian)

Toly, A. A., Permatasari, R. & Wiranata, E. (2020). The effect of financial ratio (Altman z-score) on financial distress prediction in manufacturing sector in indonesia 2016-2018. Advances in Economics, Business and Management Research, 144.

Valaskova, K., Kliestik, T., Svabova, L. & Adamko, P. (2018). Financial risk measurement and prediction modelling for sustainable development of business entities using regression analysis. Sustainability, 10(7), 2144.‏

مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک: تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی‘ موضوع مدیریت ریسک در نحوه اداره سازمان های مالی و خدماتی از اهمیت ویژه ای بر خوردار شده است. در دهه 1980 و 1990 مدیریت ریسک مورد توجه مقامات ارشد و اجرایی شرکت ها قرار گرفته . مدیریت ریسک می تواند همانند هر متغییر دیگری بر سود شرکت اثر بگذارد . شرکت هایی که بتوانند مسایل مربوط به ریسک را به خوبی اداره نمایند می توانند بر عوامل محیطی تسلط یابند. مدیریت برای افزایش ارزش شرکت می کوشد تا مجموع ارزش فعلی خالص جریان های نقدی آینده را به حداکثر برساند. تصمیمات مدیران شرکت ها بر افزایش یا کاهش ارزش شرکت ها اثر تعیین کننده ای دارد. از این نظر‘ تصمیمات مدیران باید به گونه ای باشد تا ارزش شرکت به بالاترین حد ممکن خود برسد.
در این مقاله ریسک بازار سرمایه و ریسک بازار محصول در سازمان های مالی که بیشترین تأثیر را بر ارزش شرکت ها دارد به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.10248153.1378.4.13.7.5

عنوان مقاله [English]

This article is Farsi translation of an article: Risk Dimensions, Risk Management and It's Application in Financial Institutions
"which was written by George Parker. This article introduces many aspects of risk management and the ways to manage and
control the interest rate risk, exchange rate risk and '" etc.

تئوری مدیریت ریسک مالی

شامل تعاریفی از مدیریت ریسک ،انواع سرمایه گذاری مالی،ریسک چیست؟ ، مراحل مدیریت ریسک
معیارهای اندازه گیری ریسک، ریسک و فرایند بودجه بندی سرمایه ای، دیرش و همگرایی ابزار های سنجش ریسک اوراق قرضه، دیرش تعدیل یافته ، ابزار های مناسب مدیریت ریسک مالی ، ویژگیهای ابزار های مشتقه ، انواع ابزارهای مشتقه مالی و …

– جهت استفاده و بهره برداری دانشجویان رشته های مالی و متخصصان مرتبط

توضیحات

شامل تعاریفی از مدیریت ریسک ،
انواع سرمایه گذاری مالی،
ریسک چیست؟
مراحل مدیریت ریسک
معیارهای اندازه گیری ریسک
ریسک و فرایند بودجه بندی سرمایه ای
دیرش و همگرایی ابزار های سنجش ریسک اوراق قرضه
دیرش تعدیل یافته
ابزار های مناسب مدیریت ریسک مالی
ویژگیهای ابزار های مشتقه
انواع ابزارهای مشتقه مالی
و …

– جهت استفاده و بهره برداری دانشجویان رشته های مالی و متخصصان مرتبط

آموزش مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال

مدیریت ریسک چیست؟

۹۵ درصد از تریدر‌های مبتدی ارز‌های دیجیتال ضرر می‌کنند؛ دلیل اصلی این ضرر‌ها هم فقدان مهارت‌های مدیریت ریسک است که می‌تواند منجر به اقدامات عجولانه شود. به همین دلیل است که مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تجارت ارز‌های دیجیتال است. داشتن درک درست از چگونگی مدیریت ریسک می‌تواند به مدیریت ریسک مالی شما کمک کند تا کل سرمایه خود را حفظ کنید. ریسک‌های مالی اشکال و اندازه‌های مختلفی دارند و ممکن است به روش‌های مختلفی طبقه‌بندی شوند. فرآیند مدیریت ریسک در این مقاله توضیح داده شده است. همچنین در این مقاله برخی از استراتژی‌هایی که به کاهش ریسک مالی کمک می‌کند، آورده شده است.

مدیریت ریسک چیست؟

ما دائماً در حال مدیریت ریسک در طول زندگی هستیم- جه در حین انجام مدیریت ریسک مالی کار‌های روزمره مانند رانندگی یا در هنگام تهیه بیمه. در واقع مدیریت ریسک اساساً در مورد تجزیه و تحلیل و واکنش به ریسک‌ها است. اکثریت ما در زمان انجام فعالیت‌های روزمره به صورت ناخودآگاه آن‌ها را مدیریت می‌کنیم. با این حال، زمانی که صحبت از بازار‌های مالی و مدیریت آن‌ها می‌شود، ارزیابی ریسک به یک عمل مهم و آگاهانه تبدیل می‌شوند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در اقتصاد به عنوان چارچوبی تعریف می‌شود که توضیح می‌دهد چگونه یک شرکت یا سرمایه‌گذار ریسک‌های مالی را که در همه انواع سازمان‌ها وجود دارد، مدیریت می‌کند. برای تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران این چارچوب ممکن است به منظور مدیریت چندین طبقه دارایی، مانند ارز‌های دیجیتال، بازار فارکس، بازار سهام، املاک و مستغلات باشد.

مدیریت ریسک چگونه کار می‌کند؟

شناسایی اهداف، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، ایجاد اقدامات و نظارت، پنج فرآیند برای مدیریت ریسک هستند. با این حال، بسته به موقعیت، این فرآیند‌ها ممکن است بسیار متفاوت باشند.

شناسایی اهداف

مرحله اول شناسایی اهداف اولیه است. اغلب به میزان تحمل ریسک شرکت یا فرد مرتبط است. به عبارت دیگر، برای رسیدن به اهداف خود آماده پذیرش چه میزان خطر هستند؟

شناسایی ریسک

مرحله دوم شناسایی و تعریف ریسک‌‌‌های احتمالی است. هدف از این مرحله درک انواع رویداد‌هایی است که ممکن است پیامد‌های زیانباری داشته باشد. این مرحله همچنین ممکن است اطلاعات مفیدی را ارائه دهد که به خطرات مالی در دنیای تجارت مرتبط نیست.

ارزیابی ریسک

مرحله بعدی ارزیابی فراوانی و شدت پیش‌بینی‌شده خطرات آن‌ها است. در این مرحله خطرات به ترتیب اهمیت اولویت‌بندی می‌شوند تا توسعه یا اجرای راه حل مناسب را آسان‌تر شود.

تعریف پاسخ‌ها (واکنش‌ها)

مرحله چهارم، شناسایی پاسخ‌ها برای هر دسته از ریسک بر اساس درجه اهمیت آن‌ها است. این مرحله مشخص می‌کند که در صورت بروز یک حادثه منفی چه اقداماتی باید انجام شود.

مانیتورینگ

مرحله نهایی در اجرای فرایند مدیریت ریسک، ارزیابی میزان مؤثر بودن آن در واکنش به خطرات است. این امر اغلب مستلزم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل مداوم داده‌ها است.

فرآیند مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مالی

یک استراتژی یا راه‌اندازی تجارت ممکن است به دلایل مختلفی شکست بخورد. برای مثال، اگر بازار خلاف موقعیت قرارداد آتی یک تریدر حرکت کند یا اگر احساسی شود و در جو فروش قرار گیرد، ممکن است ضرر کند. تریدر‌ها معمولاً استراتژی‌های اولیه خود را دلیل احساسات عاطفی نادیده می‌گیرند و یا کنار می‌گذارند. این امر به ویژه در زمان رکود بازار‌ها و لحظات تسلیم اتفاق می‌افتد.

اکثر افراد در بازار‌های مالی معتقدند داشتن یک برنامه مدیریت ریسک خوب برای موفقیت آن‌ها حیاتی است. در عمل، این برنامه‌های می‌تواند شامل قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss) یا برداشت سود (Take-Profit) باشد.

یک استراتژی معاملاتی مستحکم باید مجموعه روشنی از گزینه‌ها را ارائه دهد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برای مقابله با سناریو‌های مختلف آمادگی بیشتری داشته باشند. با این حال، همانطور که قبلاً گفته شد، راه‌های مختلفی برای مدیریت ریسک وجود دارد. استراتژی‌ها باید به طور‌ایده‌آل تغییر کرده و به طور منظم تطبیق داده شوند. در ادامه چند نمونه از ریسک‌های مالی، همراه با توضیح کوتاهی در مورد چگونگی کاهش آن‌ها آورده شده است.

انواع مختلف ریسک‌های مالی چیست؟

انواع مختلف ریسک‌های مالی چیست؟

ریسک بازار

این نوع ریسک را می‌توان با استفاده از سفارشات حد ضرر در هر معامله کاهش داد تا به طور خودکار پوزیشن‌ها قبل از اینکه بیش از حد سقوط کنند، خاتمه یابد.

ریسک نقدینگی

تجارت در بازار‌های با حجم بالا می‌تواند به کاهش ریسک نقدینگی کمک کند. دارایی‌هایی که ارزش بازاری بالایی دارند معمولاً نقدشوندگی بیشتری دارند.

ریسک اعتباری

این ریسک را می‌توان با معامله از طریق یک صرافی معتبر، که نیاز وام گیرندگان و وام‌دهندگان (یا خریداران و فروشندگان) را برای اعتماد به یکدیگر از بین می‌برد، مدیریت ریسک مالی کاهش داد.

ریسک عملیاتی

سرمایه‌گذاران با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و اجتناب از قرار گرفتن در معرض یک پروژه یا شرکت واحد، می‌توانند ریسک عملیاتی را کاهش دهند. آن‌ها همچنین ممکن است برای شناسایی سازمان‌هایی که احتمال کمتری مشکلات عملیاتی دارند، تحقیق کنند.

ریسک سیستمیک

تنوع پرتفوی همچنین می‌تواند به کاهش ریسک سیستمیک کمک کند. با این حال، تنوع در این سناریو باید شامل ابتکاراتی با مفاهیم منحصر به فرد یا شرکت‌هایی از صنایع مختلف باشد. ترجیحاً آن‌هایی که کمترین همبستگی را دارند.

کلام آخر

تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران باید قبل شروع یک موقعیت معاملاتی یا تخصیص وجوه به یک سبد، یک برنامه مدیریت ریسک را در نظر بگیرند. با این حال، یادآوری این نکته که خطرات مالی هم ممکن است اجتناب ناپذیر باشند، ضروری است.

به طور کلی، مدیریت ریسک نحوه برخورد با خطرات را توصیف می‌کند، اما تنها در مورد اجتناب از آن‌ها نیست. همچنین مستلزم تفکر استراتژیک به منظور پذیرفتن خطرات اجتناب ناپذیر به مؤثرترین روش ممکن است. به بیان دیگر، شناخت، تجزیه و تحلیل و نظارت بر خطرات در پرتو موقعیت و برنامه است. هدف مدیریت ریسک ارزیابی نسبت ریسک/پاداش است تا بتوان بهترین موقعیت را انتخاب کرد.

مدیریت ریسک مالی

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: امور مالی، مدیریت مالی، دانش مالی، امور مالی شخصی، امور مالی تجاری، روش های تامین مالی، بحران مالی، مدیر امور مالی، امنیت مالی، دلایل بحران مالی

کتاب PDF اصول مدیریت ریسک

  • نویسنده: مایکل کروهی

معرفی و دانلود کتاب PDF اصول مدیریت ریسک

مایکل کروهی، دن گلای و رابرت ام. مارک کارشناسان مشهور جهانی ریسک در کتاب اصول مدیریت ریسک، بدون اینکه نیاز به دانستن فرمول‌های پیچیده و جزییات ریاضی داشته باشید، شما را با کلیات و جزئیات این حوزه آشنا می‌کنند. درباره‌ی کتاب اصول مدیریت ریسک: مدیریت ریسک اغلب به عنوان یک فعالیت مستقل از شرکت، متفاوت از تولید بازده توصیف می‌شود. اکثر مدل‌های خرد و کلان در اقتصاد، از چارچوبی مطمئن، شروع شده و برای. ادامه ›

کتاب مدیریت ریسک شرکت از تئوری تا عمل

  • نویسنده: استیون ام. براگ

معرفی و دانلود کتاب مدیریت ریسک شرکت از تئوری تا عمل

کتاب مدیریت ریسک شرکت از تئوری تا عمل نوشته استیون ام. براگ، با راه‌حل‌ها و راهکارهایی که ارائه می‌دهد به شما کمک می‌کند خطرپذیری در موقعیت‌های مالی و در کسب‌وکار خود را بهتر و آسان‌تر کنترل و رهبری کنید تا به ضرر و زیان‌های شدید گرفتار نشوید. درباره کتاب مدیریت ریسک شرکت از تئوری تا عمل: ریسک به معنای عدم قطعیت در پیامدهای آتی است. در هر کسب و کاری عدم قطعیت بالایی وجود دارد و شرایطی که بتوان. ادامه ›

کتاب رتبه بندی مشتریان حقیقی بانک‌ها در بستر مدیریت ریسک اعتباری

  • نویسنده: میثم کرمی پور

معرفی و دانلود کتاب رتبه بندی مشتریان حقیقی بانک‌ها در بستر مدیریت ریسک اعتباری

کتاب رتبه بندی مشتریان حقیقی بانک‌ها در بستر مدیریت ریسک اعتباری کمک می‌کند تا با شناسایی و ارزیابی مشتریان حقیقی تعادلی درست در میان عرضه و تقاضا در منابع و تسهیلات بانکی ایجاد کرد. ریسک همیشه همراه زندگی انسان‌ها و سازمان‌ها است. تمامی موقعیت‌های تصمیم‌گیری با انواع مخلفی از ریسک‌ها مواجه هستند. در رده‌بندی ریسک‌هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول فعالیت خود با آن مواجه خواهد بود، ریسک. ادامه ›

کتاب PDF مجموعه مقالات تحقیق در عملیات

  • نویسنده: فرزاد فخر آل علی

معرفی و دانلود کتاب PDF مجموعه مقالات تحقیق در عملیات

کتاب مجموعه مقالات تحقیق در عملیات اثر فرزاد فخر آل علی، بینش کاملی را در جهت به کارگیری ابزارهای متعدد علم مدیریت از قبیل برنامه‌ریزی‌خطی، تحلیل پوششی داده‌ها، FDH و. ، با توجه به مفاهیم متنوع مدیریتی، برای خوانندگان عزیز فراهم می آورد. مجموعه مقالات تحقیق در عملیات یا همان علم مدیریت در حوزه‌های مالی و بازاریابی جمع آوری شده و مطالعه آن بیشتر به دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی. ادامه ›اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.